Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1723 (2020-2021)
Innlevert: 19.03.2021
Sendt: 22.03.2021
Besvart: 07.04.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Hvordan har regjeringen reagert på at den tyrkiske regjeringen nå prøver å forby demokratiske partier i landet, og at regjeringen over tid har angrepet opposisjonens parlamentarikere?

Begrunnelse

Tyrkias autoritære utvikling er en stor bekymring for alle som er opptatt av demokrati og menneskerettigheter. I løpet av de siste årene har den tyrkiske regjeringen under ledelse av Recep Tayyip Erdogan gjentatte ganger gått til angrep på menneskerettigheter og demokratiet i landet. Spesielt opprørende er angrepene på Folkenes demokratiske parti (HDP), landets tredje største politiske parti. Siden 2015 har over 5000 HDP-medlemmer blitt arrestert og fengslet i Tyrkia, inkludert parlamentarikere som fremdeles er fengslet. I 2016 ble mange av deres parlamentarikere fratatt sin parlamentariske immunitet. Dette skjedde på nytt nylig, da med profilerte parlamentarikeren Ömer Gergerlioglu.
Samtidig ser vi at Erdogan og den tyrkiske regjeringen nå går langt i å forsøke å tvangsoppløse HDP som parti. Dersom det lykkes, vil det ikke bare bli et enormt slag mot tyrkernes demokratiske rettigheter. En videre autoritær utvikling er også svært farlig, med tanke på urolighetene som har preget landet og regionen i lang tid.
Norge opprettholder diplomatiske forbindelser med Tyrkia, og landet er også alliert med Norge gjennom NATO. Det er derfor tvingende nødvendig at Norge trapper opp presset mot Erdogan.
I svar på tidligere skriftlige spørsmål har utenriksministeren fremhevet norske tilbakemeldinger til utviklingen i Tyrkia gjennom FN-systemet og OSSE (se for eksempel Dokument nr. 15:4 (2020-2021). Det er imidlertid blitt svært tydelig at det internasjonale samfunnets reaksjoner ikke har gitt noen bedring i situasjonen, snarere tvert imot.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Utviklingen av menneskerettighetssituasjonen og demokratiet i Tyrkia er bekymringsfull. Vi ser en rekke negative trender, inkludert innskrenkning av ytrings- og forsamlingsfriheten og innskrenkning av handlingsrommet til sivilt samfunn generelt. Dette rammer opposisjonelle, medlemmer av enkelte politiske partier, menneskerettighetsforsvarere, journalister, mediearbeidere, redaktører, forfattere, studenter, akademikere og fredelige demonstranter.

Tyrkia er, som medlem av Europarådet, forpliktet til å respektere Den europeiske menneskerettskonvensjonen og grunnleggende demokratiske og rettsstatlige prinsipper. Vi har fra vår side uttrykt en klar forventning om at Tyrkia oppfyller sine internasjonale forpliktelser på dette området, blant annet under min samtale med Tyrkias utenriksminister 3. februar. Under Tyrkias landhøring i FNs menneskerettighetsråd i 2020, ga Norge også tydelige anbefalinger til tyrkiske myndigheter om å forbedre menneskerettighetssituasjonen i landet. Dette inkluderte en klar oppfordring om å styrke rettsvesenets uavhengighet og å sikre en rettsorden i henhold til Tyrkias internasjonale forpliktelser og standarder.

Regjeringen ser med bekymring på at den tyrkiske statsadvokaten har innledet en rettsprosess mot partiet HDP. Vi vurderer også at tilbaketrekningen av Ömer Faruk Gergerlioglus parlamentariske mandat og politipågripelse, og straffesaken mot andre parlamentarikere og medlemmer av HDP, er problematiske i forhold til utviklingen av rettsstatlige prinsipper i Tyrkia. Vår ambassade i Ankara vil følge utviklingen i disse sakene nøye.

Ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihet, og overholdelse av rettsstatsprinsipper, er bærebjelker i fungerende demokratier. Demokratiske beslutningsprosesser bygger på prinsippet om at alle borgernes meninger og interesser ivaretas gjennom lovlig parlamentarisk representasjon. En levende opposisjon er en integrert del av dette prinsippet.

Vi kommer til å følge iverksettelsen av den tyrkiske handlingsplanen for menneskerettigheter som nylig ble lagt frem nøye. Vi vil fortsette å uttrykke våre forventninger overfor Tyrkia om å overholde demokratiske og rettsstatlige standarder, som de har forpliktet seg til som medlem av Europarådet og som kandidat til EU.