Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1767 (2020-2021)
Innlevert: 24.03.2021
Sendt: 25.03.2021
Besvart: 09.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Stimuleringsordningen for kultur har nå fått en innretning som innebærer at svært mange kulturarrangører må ta en stor økonomisk risiko derom de skal ta del i den. Da de færreste av dem har mulighet til å ta den risikoen nå etter et år med nedstengt kulturliv, vil disse ikke kunne benytte seg av ordningen, noe som jo ikke er intensjonen med den.
Vil kulturministeren sørge for at stimuleringsordningen får en bedre innretning slik at den i mye større grad vil bli benyttet og med det fungere etter hensikten?

Begrunnelse

Det er kommet inn et krav i søknadsskjemaet for Stimuleringsordningen om at arrangør må budsjettere med utsolgt kapasitet. Dette i kontrast til det svaret Norske konsertarrangører fikk på epost fra Kulturrådet i oktober om at arrangører skal legge inn reelle utgifter og reelle inntekter. Endringene gjør at ordningen blir risikosport for arrangører å ta del i framover.
Her er et eksempel på et arrangement med 100 stolers kapasitet i pandemitider:
Totale billettinntekter: 37 500,- (100 pers X 375,-).
Totale utfgifter: 115 500,- (artisthonorar, booking, Tonoavgift, PR/admin., backline, utstyr, teknisk personell, turneleder, hotell og catering).
Om denne arrangøren selger helt ut er total søknadssum fra Kulturrådet 81 465,- ifølge sistnevntes søknadsskjema.
Så ved utsolgt arrangement får arrangør en totalinntekt, inklusive støtte, på kr 118 965,-.
Men – ordningen får svært negativt utslag dersom pandemien sniker seg innpå og det er frykt i lokalbefolkningen slik at det bare blir solgt 40 billetter. Da blir regnestykket etter endringene i stimuleringsordningen, følgende:
Utgiftssiden er fortsatt 115 500,- da ingen av artistene, hotell, kulturhus, restauranter, flyselskap gir rabatter grunnet lavt billettsalg. Mens billettsalgsinntektene bare er 15 000,- (40 pres. X 375,-)
Arrangør får da kr 22500,- mindre pga. labert billettsal som følge av frykt og pandemien.
Stimuleringsordningen presiserer nå at det er arrangør sitt ansvar å stå for dette tapet, akkurat som det er i en vanlig situasjon. Da blir resultatet at ordningen først og fremst stimulerer artister som garantert selger ut uansett kapasitet. Det er det ikke mange som gjør i dag. (Kulturrådet har i egne undersøkelser kommet fram til at 90% av det billettkjøpende publikum er vekk pga. pandemi.)
Siden arrangøren er den som påtar seg ansvaret for alt tapet, også for resten av verdikjeden rundt arrangementet, blir det for mange nå en for stor risiko å ha kulturarrangementer til tross for at vi har en stimuleringsordning.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Hensikten med stimuleringsordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren i hele landet innenfor smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter, og å bidra til økt aktivitet gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.
Som det framgår av forskriften kan Norsk kulturråd gi tilskudd til billetterte kulturarrangement som må redusere antall fysiske deltagere på kulturarrangement i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensinger knyttet til covid-19-utbruddet. Det er ikke en kompensasjonsordning.
Hvis en arrangør har måttet nedskalere til for eksempel 100 publikummere som følge av smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter, kan det søkes støtte til differansen mellom arrangørens kostnader og inntekter, med tillegg av 3 prosent driftsmargin. En arrangør har ingen garanti for å få solgt alle sine budsjetterte billetter verken under normale omstendigheter eller under koronapandemien. Arrangører tar alltid en viss risiko ved å gjennomføre kulturarrangementer.
Innretningen av stimuleringsordningen for første halvår av 2021 er vedtatt og vil ikke endres. Arrangører og underleverandører vil kunne kompenseres for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Kompensasjonsordningen har vært på høring i sektoren, og vil kunne vedtas i løpet av kort tid under forutsetning av godkjenning i ESA.
Søknadsportalen for stimuleringsordningen for første halvår 2021 ble åpnet 5. mars. Da første søknadsfrist utløp 15. mars, hadde Kulturrådet mottatt 772 søknader til ordningen. Dette viser en stor vilje i kultursektoren til å planlegge og arrangere kulturarrangementer innenfor gjeldende smittevern, og det er jeg veldig glad for.