Skriftlig spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1774 (2020-2021)
Innlevert: 25.03.2021
Sendt: 25.03.2021
Besvart: 07.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Solveig Skaugvoll Foss (SV)

Spørsmål

Solveig Skaugvoll Foss (SV): Når er en ny opplæringsplan for ordensvakter klar, og kan statsråden si noe om hvor mange timer med opplæring som vil kreves?

Begrunnelse

I 2018 skulle nye opplæringsregler for ordensvakter, altså vakter ansatt av f.eks. utesteder i egen regi uten å involvere vekterselskap, begynne å virke. Som følge av det skulle kravet til opplæring settes til 120 timer for ordensvakter over hele landet, i stedet for at de ulike politidistriktene satte egne krav. Dette trådte aldri i kraft ettersom Politidirektoratet i november 2017 mottok et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, med pålegg om å stanse den nye opplæringsplanen for ordensvakter.
Godkjente ordensvakter skal, uansett hvor i landet de har sitt virke, mestre grunnleggende førstehjelp, være i stand til å bedømme andres rusnivå, og være kjent med gjeldende lovverk. Dette er viktig for et trygt kultur- og uteliv, og for et seriøst arbeidsliv. Etter at departementet for over tre år siden ba Politidirektoratet om å lage en ny og mindre omfattende opplæringsplan for ordensvakter, er det nå på tide å få et klart svar for ordensvaktenes opplæringsplan.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg mener at det er viktig at vi får på plass en læreplan for ordensvakter i egenvakthold. Det er imidlertid et faktum at det har vært stor uenighet mellom de berørte partene når det gjelder omfanget av læreplanen, noe som har gjort arbeidet med læreplanen meget krevende.

Politidirektoratet fastsatte i juni 2017 læreplan for ordensvakter i egenvakthold. Direktoratet fikk imidlertid i oppdrag å fastsette en læreplan med et redusert timeantall etter at departementet hadde hatt møter med berørte parter i desember 2017. Med utgangspunkt i en arbeidsgruppe med representanter fra bl.a. NHO Service og NHO Reiseliv, fastsatte Politidirektoratet 12. november 2018 ny læreplan på 80 timer, hvorav 60 timer teori og 20 timer praksis med godkjent instruktør.

Det var fortsatt stor uenighet om omfanget på opplæringen, hvor detaljert læreplanen skulle være og hvordan opplæringen skulle organiseres. Våren 2019 ble det derfor avholdt flere møter med Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet for å komme frem til et akseptabelt nivå på opplæringen. Det ble videre i november 2019 og januar 2020 gjennomført ytterligere møter med berørte parter.

På bakgrunn av den krevende situasjonen vi har som følge av korona-pandemien, har departementet av hensyn til bransjen selv og andre berørte parter sett det som mest hensiktsmessig å utsette beslutningen om læreplan for ordensvakter i egenvakthold.

Det er på denne bakgrunn p.t. ikke tatt endelig stilling til omfanget av læreplanen.