Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1987 (2020-2021)
Innlevert: 22.04.2021
Sendt: 22.04.2021
Besvart: 29.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (Sp): Det uavhengige konkursboet for stiftelsen Født Fri, oppnevnt av Oslo Byfogdembete, har «ikke avdekket at det foreligger mistanke om brudd» på de lover de har vært anklaget for. Bostyrer, advokat Anne Christine Wettre, skriver at IMDis vedtak bryter med statens prinsipper om forholdsmessighet. Hun mener at de økonomiske uregelmessigheter som ble avdekket i Født Fris regnskap, ikke kan forsvare at pengestøtten ble stoppet. Bostyrer har derfor bedt Kunnskapsdepartementet om å ta klagen på dette til følge.
Hvordan vil statsråden følge opp konkursboets konklusjoner og når vil dette skje?

Begrunnelse

Bostyrer oppnevnt av Oslo byfogdembete har konkludert med at Født Fri har fulgt gjeldende lover og regler for stiftelser. De har levert regnskap for alle aktiviteter, slik loven krever. Videre er det dokumentert at stiftelsen har levert på de aktivitetene som er formålet med bevilgningen.
IDMi har kjøpt private konsulenttjenester på godt over en million kroner som har ført til rapporter hvor det fremmes påstander, som i ettertid ikke ser ut til å stå seg i forhold til konkursboets gjennomgang. Saken reiser også spørsmål ved hvordan IMDi gjennomfører den lovbestemte veilederplikten, og forvaltningslovens krav til utredning av slike forhold, før pengestøtte inndras.
Mange engasjerte mennesker i og utenfor Født fri gjorde en stor innsats for å sette negativ sosial kontroll på dagsorden i Norge. De drev over 30 prosjekter og arrangementer med involverte fra de berørte miljøene, herunder den prisbelønnede Stovnerrevyen som rektor på Stovner videregående har invitert Født Fri til å produsere gjennom flere år. De fortjener anerkjennelse for dette, og konkursboets konklusjoner gir en mulighet for å komme videre i saken.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: I Prop. 1 S (2019-2020) og påfølgende budsjettvedtak for 2020 ble stiftelsen Født Fri navngitt som mottaker av øremerket tilskudd på 6 mill. kroner som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen. På bakgrunn av et varsel åpnet IMDi i august 2020 undersøkelser for å avklare om vilkårene for tilskuddet var overholdt. Disse undersøkelsene førte til at IMDi 2. november 2020 fattet vedtak om at gjenstående tilskudd for 2020 ikke skulle utbetales.
Kunnskapsdepartementet er klageinstans for IMDis vedtak om ikke å utbetale tilskuddet. Vedtaket ble påklaget til departementet 23. november 2020. I etterkant av vedtaket begjærte stiftelsen oppbud, og konkursboet trådte inn som part i saken. IMDi har på spørsmål fra departementet begrunnet sitt vedtak ytterligere, og både bostyrer og stiftelsen har hatt kommentarer til vedtaket og til den utdypende begrunnelsen fra IMDi.
Klagen er nå til behandling i Kunnskapsdepartementet. Anførslene fra bostyrer vil, sammen med øvrige anførsler og dokumenter, bli vurdert i klagebehandlingen.