Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

Dokument nr. 15:2017 (2020-2021)
Innlevert: 23.04.2021
Sendt: 26.04.2021
Besvart: 04.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Vil statsråden sørge for å ivareta også hensynet til fiskeri og -sjømatinteressene i forbindelse med evalueringa av gjeldende tiltak for kysttorsk i Oslofjorden i 2022, slik at det også i fremtiden vil være mulig å drive næring i Oslofjorden?

Begrunnelse

Nylig la regjeringa fram en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.
Det er også lagt fram en rapport fra Havforskningsinstituttet, "Krafttak for kysttorsken", som har fått kystfiskerinteressene i Oslofjorden til å reagere kraftig på konklusjonene og forskningsmetodene.
På regjeringens hjemmeside står det:
"Nærings- og fiskeridepartementet vil vurdere nærare reguleringa av trålaktivitet på bakgrunn av ny kunnskap, så som rapporten Krafttak for Kysttorsk og Frisk Oslofjord, i forbindelse med evalueringa av gjeldande tiltak for kysttorsk i Oslofjorden i 2022."

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Svar

Odd Emil Ingebrigtsen: Jeg er enig med representanten i at vi fremover må finne gode løsninger i balansen mellom ulike hensyn og utfordringer i Oslofjorden. Fiskeri har alltid vært en viktig del av inntektsgrunnlaget og kulturen langs kysten vår. Om det skal fortsette, må de marine naturressurser forvaltes bærekraftig. Dette vet jeg at næringen også er opptatt av.

I 2019 innførte vi strenge, men viktige tiltak for kysttorsken i Oslofjorden. Forskerne er klare på at det ikke er yrkesfiskerne, men fritidsfiskerne i dette befolkede området som står for det største uttaket av kysttorsk.

Kysttorsken har vært utsatt for et økende press fra flere påvirkningsfaktorer som blant annet klimaendringer, ny næringsvirksomhet og utslipp av næringsstoffer, i tillegg til fiskeri og naturlig dødelighet.

Grovt sett viste tall fra Havforskningsinsituttet at 2 av 3 torsk døde årlig. Fiskeridødelighet er 55,6%, (hvorav fritidsfiske utgjorde 40,5 % og yrkesfiske 15,1%) og naturlig dødelighet, som predasjon utgjorde 44,4%.

Siden fritidsfisket er den største trusselen når det gjelder fiskerienes uttak, innførte vi derfor forbud mot torskefiske i Oslofjorden fra Vestfold og Telemark til grensen mot Sverige.

Vi har også vernet gytefeltene for alt fiske i den tiden kysttorsken gyter, nedlagt forbud mot bunnsatte garn og innført påbud om sorteringsrist i reketrål. Et begrenset antall yrkesfiskere fikk unntak fra disse påbudene, av hensyn til driftsgrunnlag.

Når vi i 2022 skal vurdere tiltakene for kysttorsken i Oslofjorden vil vi legge best tilgjengelig kunnskap til grunn. I rapporten "Krafttak for Kysttorsk" er det foreslått en rekke reguleringstiltak både på klima- og miljøsiden og i forbindelse med fiskeriforvaltning, blant annet tråling. Miljøutfordringene i Oslofjorden påvirker de viltlevende marine ressursene våre i Oslofjorden og jeg er derfor glad for at regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden vil følges opp med tiltak for å redusere avrenning fra landbruk og utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse.

Det vil etableres et Oslofjordråd som skal følge opp den helhetlige forvaltningen av Oslofjorden (Rådet skal ledes av klima- og miljøministeren, og bestå av berørte ordførere og fylkesordførere).

Jeg er i tett dialog med næringen om disse problemstillingene, og har godt håp om at vi i samarbeid skal finne gode løsninger fremover.