Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2021 (2020-2021)
Innlevert: 24.04.2021
Sendt: 26.04.2021
Besvart: 03.05.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Vil statsråden bidra til at NAV benytter et mer forståelig språk?

Begrunnelse

Mange har utfordringer med å forstå språket NAV benytter. Mange opplever at språket som NAV benytter i dialog og vedtak med innbyggerne er for byråkratisk. Hvis det er sånn at innbyggerne ikke forstår informasjon og vedtak fra NAV utgjør det en stor utfordring for hele samfunnet.
Fremskrittspartiet har løftet denne problemstillingen ved flere anledninger, men fortsatt avdekkes det at utfordringene fortsatt er store.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Klart språk som gjør at brukerne forstår regelverk, vedtak, rettigheter og plikter er grunnleggende for rettsikkerhet og gode tjenester fra det offentlige. For brukerne av arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester kan reglene for stønader og tiltak ofte være kompliserte. Det er derfor en viktig oppgave å arbeide for at regelverket i seg selv skal bli mest mulig enkelt og forståelig.

Arbeids- og velferdsetaten har imidlertid også en stor jobb å gjøre med å forbedre språket og tilrettelegge for god kommunikasjon med brukerne - enten det er på nettet, i brev, på telefon eller i møter med hver enkelt på NAV-kontoret. Dette er et prioritert arbeid, men også omfattende og krevende. Ikke minst fordi språklige utfordringer kan være ulike for ulike brukergrupper med hensyn til blant annet alder, kulturell og språklig bakgrunn og ulike funksjonsnedsettelser. Arbeid med klart språk og universell utforming av tjenestene må derfor gå hånd i hånd.

Mye er gjort, men mye gjenstår. Likevel er det slik at digitaliseringen og modernisering av etatens systemer, som nå pågår for fullt, gir muligheter man ikke hadde i gamle systemer der etaten i stor grad sendte ut standardbrev, ofte med lange og kompliserte tekster. Endringer, forenklinger eller konkrete tilpasninger av tekstene til ulike situasjoner var svært ressurskrevende og teknisk komplisert.

I moderniserte løsninger er nå brevene forenklet og språklig forbedret. Der brevene før kunne være på fire-fem sider med et relativt komplisert språk, er mange brev nå forenklet til et par sider med klar og konsis informasjon tilpasset brukernes behov. I tillegg til denne språkvasken av brev arbeides det både med å lage gode eksempler, kurse ansatte, benytte fagekspertise og gi veiledning til alle som utvikler tekster og brev. I utforming av informasjon, veiledninger og brev søker etaten også bistand fra eksterne fagmiljøer i arbeidet med enkel og forståelig språkbruk, både i den muntlige og skriftlige kommunikasjonen.

De senere årene har ikke minst nettsiden nav.no gjennomgått en betydelig forenkling og forbedring. Denne nettsiden hadde over 80 millioner besøk siste året. Det er derfor vesentlig at informasjonen og brukervennligheten er god.

Jeg ser av eksempler og henvendelser til departementet at mange brukere ikke opplever at informasjonen og kommunikasjonen med forvaltningen er god og tilrettelagt. Jeg er derfor svært opptatt av at vi skal bli bedre og prioritere arbeidet med klart språk og god kommunikasjon enda høyere fremover. Dette arbeidet er også høyt prioritert i etaten.