Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2027 (2020-2021)
Innlevert: 26.04.2021
Sendt: 26.04.2021
Besvart: 03.05.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): På Equinors generalforsamling i år vil Greenpeace og WWF fremme forslag om at Equinor skal rapportere nøkkelinformasjon for hver enkelt produksjonsenhet. Denne nøkkelinformasjonen dreier seg om klimarisiko og naturrisiko. Det betyr en rapportering av klimagassutslipp, tiltak for å redusere press på natur og biodiversitet i og rundt området for utbygging, og en vurdering av totalpåvirkningen av økologiske verdier i hele økosystemet hvor produksjonen finner sted.
Vil statens representant som største aksjonær støtte forslaget?

Begrunnelse

De siste årene har rapportering på klimarisiko, som inkluderer finansiell, omdømme-, fysisk og ansvarsrisiko, fått økt oppmerksomhet i finansbransjen. I økende grad er risikoen knyttet til nedbygging og forringelse av natur og tap av biologisk mangfold, såkalt naturrisiko, anerkjent som en trussel som kan utløse negative kaskadeeffekter som påvirker produksjon og utgjør en potensiell finansiell risiko3. Equinors leteaktivitet og planer om å åpne nye felt som skal produsere etter 2050, utgjør en direkte trussel mot at verden når målene i Parisavtalen. Ettersom utslippstallene fra Equinor rapporteres på aggregert nivå for den globale porteføljen, gir det lite innsyn i klimarisikoen det enkelte prosjekt representerer for selskapet. I tillegg stanser nå flere investeringsbanker finansieringen av prosjekter som er skadelige for natur og klima, noe som på sikt vil kunne reflekteres i oljeselskapers aksjeverdier.
For Equinors aksjonærer er det derfor essensielt at selskapet begynner å operere med større åpenhet om klima- og naturkonsekvenser fra det enkelte prosjekt.
Derfor er forslaget fra Greenpeace og WWF viktig og lyder:

“Equinor skal, på hver enkelt produksjonsenhet både nasjonalt og internasjonalt, rapportere nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko, herunder klimagassutslipp, tiltak for å redusere press på natur og biodiversitet i og rundt området for utbygging, og vurdering av totalpåvirkningen av økologiske verdier i hele økosystemet hvor produksjonen finner sted.”

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Olje- og energidepartementet har i innkallingen til generalforsamlingen mottatt styrets vurdering av aksjonærforslagene og styrets anbefaling om hvordan aksjonærene bør stemme. Departementet vil i likhet med tidligere år bruke tiden frem til generalforsmalingen 11. mai på å gjennomgå sakene som skal behandles, herunder aksjonærforslagene og styrets vurdering. Departementets syn på vil fremkomme gjennom avstemningen på generalforsamlingen.