Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2244 (2020-2021)
Innlevert: 20.05.2021
Sendt: 21.05.2021
Besvart: 29.05.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil regjeringen etterkomme UNRWAs appell om økt støtte for å avhjelpe situasjonen i Gaza, og vil regjeringen slutte å bruke palestinerne som forhandlingskort i fremtidige budsjettforhandlinger?

Begrunnelse

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) melder 19. mai om akutte humanitære behov på bakken i Gaza som følge av den israelske bombingen. Organisasjonen ber om 38 mill. USD for å kunne gi akutt helsehjelp, få inn mat og sette i verk andre nødtiltak for å hjelpe befolkningen.
Norge, som leder av giverlandsgruppen for Palestina, bør ta en slik henvendelse på største alvor. UNRWA har de siste årene blitt hardt rammet av Donald Trumps struping av midler. Selv om den amerikanske regjeringen nå igjen har bidratt til finansieringen, er de akutte behovene, både i Palestina og blant palestinske flyktninger andre steder, store og økende. Behovet for økt bistand til Palestina og palestinske flyktninger har blitt stadig mer tydelig. Koronasituasjonen har rammet palestinerne svært hardt. Den palestinske økonomien er svært hardt rammet, og palestinerne har samtidig måttet leve med en stadig mer aggressiv israelsk bosettings- og utkastelsespolitikk. Behovet ble også identifisert av regjeringen i statsbudsjettet for 2021:
«Den palestinske økonomien er betydelig forverret i 2020, og det forventes økt behov for støtte i 2021.»

Likevel ble regionbevilgningen for Midtøsten og Nord-Afrika, som inkluderer støtte til Palestina og UNRWA, foreslått redusert med nær 50 mill. kroner i 2021. Da regjeringen gikk inn i budsjettforhandlinger med Fremskrittspartiet høsten 2020, fikk sistnevnte gjennomslag for et øremerket kutt til Palestina på 30 mill. kroner.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger) er en viktig humanitær partner for Norge i Midtøsten. Tidlig i år utbetalte Norge kjernebidraget til UNRWA for 2021 på 125 millioner kroner. Før krisen i Gaza bidro Norge i tillegg med totalt 67 millioner fordelt på UNRWAs humanitære appeller rettet mot Syria-krisen og til de palestinske områdene.

I tillegg til den ordinære støtten besluttet Utenriksdepartementet 20. mai å øke det humanitære bidraget med 30 millioner kroner for å møte de humanitære behovene i Gaza som følge av krisen. Bidraget skal gå til akutt helsehjelp, mat, husly og beskyttelse. Bidraget fordeles mellom UNRWA, ICRC, Flyktninghjelpen og Norwac. I tillegg behandler nå departementet ytterligere søknader fra frivillige organisasjoner. Det totale humanitære bidraget til de palestinske områdene fra Norge i 2021 er så langt over 100 millioner, mot 70 millioner i 2020.

Jeg vil også understreke at den norske støtten til Palestina kanaliseres gjennom flere ulike kanaler og over flere budsjettposter i statsbudsjettet. Det er feil, slik det har blitt hevdet, at regjeringen har halvert støtten til Palestina i statsbudsjettet for 2021.

Norge er en stor giver til Palestina og bidro i 2020 med totalt i 881 millioner kroner. Dette beløpet omfatter humanitær bistand, langsiktig utviklingsbistand og Norges bidrag til UNRWA.