Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2298 (2020-2021)
Innlevert: 27.05.2021
Sendt: 28.05.2021
Besvart: 04.06.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): En ung stuert/forpleiningssjef fra Vestlandet har etter sykdom i utenriksfart og avbrutt studie på grunn av sykdom havnet mellom fire ulike stoler i NAV. Han får verken sykepenger eller avklaringspenger. Han står uten penger og kommer ikke videre i livet. Alle skjebner er ikke A4 og det er forventet at NAV var rigget til å ordne opp i slike saker på en fornuftig og effektiv måte. Det vi erfarer er at saksbehandlingen og klagebehandling er i nasjonale enheter.
Hvordan bør slike saker løses i dag og i fremtiden?

Begrunnelse

I følge stuerten/forvaltningssjefen må han i dag forholde seg til fire deler av NAV. NAV Skanning i Oslo som registrerer sykemelding, det lokale NAV kontor som er usikker på om han har rett på arbeidsavklaringspenger, NAV Karmøy som avslo sykepenger og NAV Tromsø som vurderer yrkesskade.
Det er et viktig prinsipp å sikre likeverdig behandling, men når spesialisering medfører at innbyggere som omfattes av ulike deler av NAV sitt regelverk må forholde seg til så mange instanser og ofte trenger mest bistand fra NAV, så fremstår ikke dette som en hensiktsmessig organisering. Det gjør det vanskelig å vurdere helheten og hva som vil bidra til at personen raskest mulig kommer tilbake i arbeid. Det viser seg at NAV Vestland ikke har mulighet til å vurdere nettopp slike saker. Avgjørelse på lavest mulig nivå er vanligvis et godt prinsipp.
Kort om stuerten/forpleiningssjefen sin kontakt med NAV:
Han har reist til sjøs i flere år. Han ble syk på en vikartur ombord på en båt utenfor Afrika i juli 2020 og sendt til sykehus i Ghana. Ble så sendt hjem etter 10 dager. Etter karantene tok han kontakt med fastlegen siden han fortsatt var veldig dårlig. Var til undersøkelser på diverse sykehus uten at de fant årsaken.
Han begynte på årsstudium i jus i Molde om høsten i den tro at han skulle bli frisk. Han måtte avslutte studium i januar 2021 på grunn av vedvarende smerte. Galleblæren ble fjernet i februar, uten at det hjalp. Det kan være en infeksjon etter oppholdet i Ghana, og han er fortsatt til utredning.
Kontaktet NAV i januar og fikk beskjed om at han som student ikke hadde rett på ytelser fra NAV. Han har klaget på avslaget.
Han klarer ikke å delta på studier eller være i jobb på grunn av vedvarende smerter, og har mistet legeattesten til sjøs og på rigg.
Han var sykemeldt frem til han begynte på studier i august 2020. Han har hatt tett dialog med NAV, men de informerte han ikke at han kom til å miste alle rettigheter dersom han ble student. Han ville aldri ha prøvd seg på studier dersom han hadde visst det.
Han har klaget på avslag på yrkessykdom/yrkesskade med behandlingstid på 8 mnd. Han har søkt om arbeidsavklaring og har to klager og seks saker om sykepenger til behandling. Fastlegen har tilbakeført sykemelding til høsten 2020. Han vil tilbakebetale studielån.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: På generelt grunnlag vil jeg påpeke at det selvsagt er slik at alle som henvender seg til arbeids- og velferdsforvaltningen skal møtes med respekt og god veiledning.
Som statsråd har jeg ikke anledning til å gå konkret inn i saken representanten Grung beskriver. Verken jeg eller departementet for øvrig kan behandle enkeltsaker, og jeg har heller ikke tilgang til de opplysninger og vedtak som representanten henviser til.
I de pågående sakene om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og yrkesskade må jeg henvise til den klageadgangen som også representanten Grung nevner. I behandlingen av klagene vil vedtakene fra førsteinstansen bli vurdert i henhold til reglene i folketrygdloven med forskrifter. Dette er en vesentlig rettssikkerhetsgaranti for alle brukere som mener at saksbehandling og vedtak er feil.
Jeg vil også vise til at klager over service, opptreden, veiledning, lang saksbehandlingstid mv. kan rettes til NAV Klageinstans Serviceklage. Denne ordningen med serviceklager ligger tilgjengelig på Nav.no.
Som skrevet innledningsvis er det slik at alle som henvender seg til arbeids- og velferdsforvaltningen skal bli møtt med respekt og god veiledning. Det er allikevel nødvendig for NAV å spesialisere saksbehandlingen av ulike ytelser i egne forvaltningsenheter. Dette har det vært bred enighet om helt siden saksbehandlingen av de fleste ytelsene ble flyttet ut av NAV-kontorene i 2008. Det er allikevel slik at det er etatens ansvar å sørge for at den enkelte bruker opplever å møte en koordinert tjeneste. Det arbeides derfor mye med å utvikle gode systemer for dette, både for forvaltningens ansatte og den enkelte bruker.
Uten å kjenne denne spesifikke saken, er det lett å forstå at enkelte brukere kan oppleve å falle mellom stoler og at forvaltningen ikke makter å opptre helhetlig overfor alle. Det er en utfordring som Arbeids- og velferdsetaten nå har forsterket oppmerksomhet på, og som departementet følger opp i styringsdialogen.