Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2529 (2020-2021)
Innlevert: 21.06.2021
Sendt: 21.06.2021
Besvart: 28.06.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Hans Andreas Limi (FrP)

Spørsmål

Hans Andreas Limi (FrP): Hva gjør finansministeren for å hindre utilsiktede virkninger ved at utgående merverdiavgift belastes den næringsdrivende, etter innføring av avgiftsplikt for alternativ behandling, kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi?

Begrunnelse

Svært mange tilbydere av disse tjenestene har solgt en rekke rabatterte «klippekort» på sine tjenester forut for lovendringen. Klippekortene er gjerne solgt til svært reduserte priser, og naturligvis uten beregning av merverdiavgift. Flere i bransjen har rapportert utestående klippekort for flere millioner, da salg av klippekort var bransjens eneste måte å «overleve» nedstengning som følge av pandemien. Etter merverdiavgiftsloven skal det beregnes merverdiavgift idet gavekortet innløses. Gavekort solgt forut for lovendringen må derfor tillegges merverdiavgift ved bruk i 2021, uten at sluttkunden kan belastes for merverdiavgiften. Dette er i strid med lovens system, da merverdiavgift skal være en forbrukeravgift. Innføringen av avgiftsplikt gis dessuten tilbakevirkende kraft for allerede inngåtte avtaler.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Merverdiavgiftsregelverket endres regelmessig, enten ved endringer i satser eller ved endringer i hvilke varer og tjenester som er omfattet av loven og ikke. Merverdiavgiftsloven § 22-1 har regler om hvordan endringer skal behandles. Hovedregelen er at merverdiavgiften skal beregnes «etter de satser og regler som gjelder på tidspunktet for leveringen».
I tilfeller hvor det er inngått avtale om levering av en vare eller tjeneste, herunder gjort forskuddsbetalinger i form av kjøp av klippekort, før en omsetning ble avgiftspliktig eller før en økning av merverdiavgiftssatsen, følger det av merverdiavgiftsloven § 22-1 annet ledd at mottaker plikter å betale selger for differansen som følge av endringen.
De avgiftspliktige kan ved levering av tjenesten etter at avgiftsplikt ble innført kreve at mottaker betaler merverdiavgiften i tillegg til beløpet som er betalt for klippekortet før endringen.
Det er altså opp til den næringsdrivende som leverer alternativ behandling, kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling å velge om merverdiavgiften skal kreves dekket av mottaker av tjenesten i tillegg til forskuddsbetalingen for klippekortet. Velger den næringsdrivende å dekke merverdiavgiften selv, vil kostnaden bli lavere enn brutto merverdiavgift av omsetningen, siden selger vil ha rett til fradrag for inngående avgift knyttet til levering av tjenesten.
Merverdiavgiftsloven § 22-1 annet ledd innebærer at de næringsdrivende i utgangspunktet ikke vil bli belastet merverdiavgift av forskuddsfakturerte tjenester ved endringer. At det skal svares merverdiavgift også ved levering av tjenester knyttet til forskuddsbetalte klippekort er dermed ikke en utilsiktet virkning av endringen, og innebærer heller ikke at endringen har tilbakevirkende kraft som forutsatt i
spørsmålet og begrunnelsen. Jeg nevner også at det gikk over et halvt år fra de næringsdrivende ble kjent med forslaget om merverdiavgiftsplikt gjennom høringen til endringen trådte i kraft. Det betydelige omfanget av høringsuttalelser fra næringene viser at forslaget var godt kjent, se redegjørelsen for høringsuttalelsene i saken i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 kapittel 9.2.3 og 9.3.4. Næringene har derfor hatt tid til å tilpasse virksomheten på merverdiavgiftsplikt.
Jeg viser også til at virksomheter i disse næringene, på samme måte som andre deler av næringslivet, har hatt tilgang til de generelle støtteordningene for næringslivet i tilknytning til koronautbruddet, herunder adgangen til betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav, kompensasjonsordningen og lønnsstøtteordningen.
Jeg ser på denne bakgrunn ikke behov for særlige tiltak for forskuddsbetalte klippekort i forbindelse med innføring av merverdiavgiftsplikt for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.