Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2592 (2020-2021)
Innlevert: 25.06.2021
Sendt: 25.06.2021
Besvart: 02.07.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Spørsmål

Kjell-Børge Freiberg (FrP): Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets vedtak om en bred vurdering av anbud på folketrygdfinansierte legemidler?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 18. juni følgende:

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene for pasienter av å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler og de helseøkonomiske gevinstene av legemidlene, og legge frem vurderingen for Stortinget på egnet måte. Anbud på folketrygdfinansierte legemidler iverksettes ikke før Stortinget har behandlet saken.»

Statens legemiddelverk (SLV) fikk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett styrket sitt driftsbudsjett. I henhold til regjeringens budsjettforslag skulle SLV få 5,5 millioner kroner til å gjennomføre en pilot på anbud på blåreseptlegemidler, som en oppfølging av en konsulentrapport fra Ey/Vista analyse. Et slikt anbud ville få store pasientkonsekvenser ved at bl.a. flere hundre tusen velregulerte norske pasienter risikerte å måtte bytte til en medisin som inneholder et helt annet virkestoff enn det som de bruker i dag, hvilket forsterkes ved at legene skulle få svært begrensede muligheter til å velge noe annet enn anbudsvinner.
Stortingets vedtak innebærer at en slik anbudspilot ikke kan gjennomføres før saken er lagt fram for Stortinget på egnet måte med bl.a. en bred konsekvensvurdering for pasientene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Vista Analyse og EY gjennomførte i 2020 en områdegjennomgang av legemidler som finansieres av folketrygden på oppdrag fra Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med gjennomgangen var å utarbeide et kunnskapsgrunnlag og vurdere mulige tiltak som kan bidra til samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden, samt pasientenes utgifter i årene fremover. Områdegjennomgangen konkluderer med at dagens systemer for prisregulering av legemidler i hovedsak fungerer godt, men det anbefales enkelte justeringer. Områdegjennomgangen finner at det er enkelte behandlingsområder med terapeutisk likeverdige legemidler der bruksmønstre er noe ulike i Norge, Sverige og Danmark. Det anbefales økt bruk av konkurranse ved at anbud tas i bruk for terapeutisk likeverdige legemidler finansiert av folketrygden. Anbud har i en årrekke vært benyttet for sykehusfinansierte legemidler og har ført til at betydelige rabatter er oppnådd.

Jeg har igangsatt oppfølging av rapportens anbefalinger. Legemiddelverket fikk i april 2021 i oppdrag, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og Helsedirektoratet, å utarbeide forslag til en pilot for anbud av folketrygdfinansierte legemidler. Forslaget skal blant annet inneholde kriterier for utvalg av behandlingsområde og aktuelle legemidler for anbud, en konkret anbefaling av behandlingsområde og legemidler for pilot, forslag til rolle- og ansvarsfordeling, samt forslag til beslutningsprosess. Det skal videre vurderes rutiner gjennom anbudsprosessen som ivaretar behov for forankring og involvering av kliniske eksperter og brukere. Legemiddelverket er også bedt om at oppdraget må legge til rette for at forsyningssikkerhet og legemiddeltilgang ivaretas. En konsekvensvurdering av tiltaket for blant annet pasienter og andre berørte aktører inngår i tillegg i oppdraget.

Legemiddelverkets svar på oppdraget skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juli 2021. Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.