Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2600 (2020-2021)
Innlevert: 25.06.2021
Sendt: 28.06.2021
Besvart: 02.07.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Etter oppdrag fra Stortinget pågår det nå en evaluering av Systemet for Nye metoder, som skal leveres i oktober.
Hvilken prosess har regjeringen lagt opp for behandlingen av denne, vil evalueringen sendes på høring, og når vil Stortinget få den til behandling?

Begrunnelse

Evalueringen av Nye metoder og den kommende behandlingen av denne er viktig for svært mange pasienter og pårørende, da det handler om liv og helse. For å sikre at evalueringen ikke ender opp som et skrivebordsarbeid, er det avgjørende med en bred og god politisk prosess.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortinget har vedtatt å lovfeste at "de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten", jf. lovvedtak 41 (2019-2020), Prop. 55 L (2018-2019) og Innst. 93 L (2019-2020). Stortinget ba også regjeringen "- i tråd med prioriteringsmeldingen og de vedtatte målene for legemiddel-politikken samt premissene i Prop. 55 L (2018-2019) – sørge for en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i system for nye metoder, med hensikt å videreutvikle et system for likeverdig og rask introduksjon av nye metoder i spesialisthelsetjenesten".

Oppdraget om evaluering av Nye metoder ble lyst ut gjennom en åpen konkurranse våren 2020 og i oktober 2020 tildelte Helse- og omsorgsdepartementet oppdraget til Proba Samfunnsanalyse. Formålet med evalueringen er å se om dagens organisering og saksbehandlingsprosesser i systemet er gode nok, og hva som må til for å forbedre ordningen. Oppdraget om evalueringen forventes ferdigstilt innen utgangen av oktober 2021.

Jeg har ikke planer om at evalueringen skal sendes på høring. Evalueringsrapporten vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for videreutviklingen av systemet og bidra til å identifisere bevarings- og endringspunkter. Utviklingsarbeidet i system for Nye metoder foregår kontinuerlig, parallelt med den pågående evalueringen. Systemforbedring initieres både gjennom konkrete oppdrag gitt fra departementet til de regionale helseforetakene og etter initiativ fra tjenesten og etatene.

Jeg vil i de ordinære prosessene rapportere til Stortinget på vedtak nr. 294, 13. desember 2019 Evaluering av systemet for Nye metoder for legemidler.