Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2820 (2020-2021)
Innlevert: 15.08.2021
Sendt: 16.08.2021
Besvart: 23.08.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Finnes der noe faglig grunnlag for statsrådens tall på at et nedskalert regjeringskvartal med større bruk av nåværende lokaler for ulike departementer skal beløpe seg til 25 mrd. kroner, eller er det bare et tenkt tall fra regjeringens side?

Begrunnelse

Kostnaden knyttet til nytt regjeringskvartal har økt og økt. I 2017 regnet man med at nytt regjeringskvartal ville koste 15-16 mrd. kroner. Nå opererer man med en pris på 36,5 mrd. innenfor P85.
Altså er det stor sjanse for at det blir enda dyrere. Det er også noe av det mest komplekse byggeprosjektet på norsk jord. Om det ikke kommer flere kostnadsoverraskelser vil det overraske.
Senterpartiet har vært kritisk til flere av elementene i nytt regjeringskvartal og har motsatt seg å gi tilsagn til byggetrinn 1 (20,5 mrd. kr) i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2021.
Det er åpenbart at prosjektet bør nedskaleres, noe som også tidligere statsråd Elvestuen har vært tydelig på. Senterpartiet har bedt om dette i flere runder og jeg registrere at kommunalministeren sier at det nå skal vurderes.
I sin iver etter å forsvare prosjektet servere statsråden et regnestykke hva Senterpartiets forslag til nedskaleringer skulle medføre av ekstrakostnader.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Stortinget vedtok regjeringens forslag til kostnadsramme for byggetrinn 1 i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021. I den eksterne kvalitetssikringen (KS2) av byggetrinn 1 av juli 2020, fremgår det hvordan kostnadene har utviklet seg fra et tidlig stadium av planleggingen av nytt kvartal, og ekstern kvalitetssikrers vurdering av de totale kostnadene for nytt regjeringskvartal. Modenheten i de ulike elementene av nytt regjeringskvartal var varierende, der enkelte elementer var i gjennomføringsfase, mens andre var i planleggingsfase og ikke eksternt kvalitetssikret.
Anslaget på 15-16 milliarder kroner bygger på konseptvalgutredningen og kvalitetssikringen (KS1) av denne i 2014. Dette er et tidlig anslag før skisseprosjekt og forprosjekt var gjennomført. Det er ikke uvanlig at prosjekter i disse fasene gjennomgår endringer, før de er kommet så langt i planleggingen at Stortinget kan vedta en kostnadsramme.
I tillegg kommer at anslaget på 15-16 milliarder kroner ikke omfattet en rekke elementer som inngår i den eksterne kvalitetssikrerens vurdering av en mulig totalkostnad på 36,5 milliarder kroner (P85-anslag). Det omfattet ikke:

- sikker teknisk infrastruktur
- energiløsning
- 22. juli-senter
- ombygging av Ring 1

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye mer Senterpartiets forslag vil koste. Et grovt anslag tilsier at Senterpartiets løsning vil koste om lag 25 milliarder kroner mer enn planen som nå ligger på bordet. Senterpartiets forslag vil medføre økte kostnader til nødvendig eiendomskjøp på ca. 20 milliarder kroner, og økte kostnader til rehabilitering/nødvendig ombygging på ca.15 milliarder kroner. Det er lagt til grunn at byggetrinn 2 og 3 kuttes ut, at byggetrinn 1 reduseres, og at energiløsningen kuttes ut, noe som samlet anslås å redusere kostnadene med om lag 10 milliarder kroner. Samlet har vi derfor anslått at Senterpartiets forslag betyr økte kostnader for fremtidige departementslokaler på om lag 25 milliarder kroner. I tillegg til dette, vil det påløpe årlig leie til eksterne markedsaktører, som nå ligger på i underkant av en halv milliard kroner i året for de leide departementsbyggene i Kvadraturen, Vika, Nydalen og regjeringskvartalet. Alle effektiviseringsgevinster ved samlet lokalisering vil forsvinne. For D-blokken er det inngått kontrakt, så det vil antakelig koste noe i tillegg å komme seg ut av den kontrakten. Det samme gjelder energiløsningen. I tillegg vil salgsinntektene fra Victoria Terrasse og R6/Teatergaten 5 utebli.
Omprosjektering av valgte løsninger som følge av nedskalering av byggetrinn 1, vil dessuten være kostbart og tidkrevende. Det vil innebære at tidspunktet for når byggetrinn 1 kan tas i bruk vil forskyves ut i tid, muligens med flere år.
Jeg vil understreke at tallene er beheftet med usikkerhet. Tallene er basert på foreløpige vurderinger gjort av Statsbygg for å kunne svare ut anmodningsvedtak fra Stortinget om eventuelt å benytte dagens departementsbygg for å kunne nedskalere eller ikke bygge de siste byggetrinnene i nytt regjeringskvartal. Anmodningsvedtaket vil bli besvart i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.