Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2848 (2020-2021)
Innlevert: 21.08.2021
Sendt: 23.08.2021
Besvart: 30.08.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Taliban sier at de vil stanse produksjon av heroin. Det kan gi mindre forsyning av heroin til Norge.
Har regjeringen en beredskapsplan for at heroinavhengige personer kan få hjelpen de trenger?

Begrunnelse

Myndighetene jobber selvfølgelig for redusere import av narkotika og redusere mengden narkotika i samfunnet. En rask endring i markedet kan gi svært store problemer for de rusavhengige. Jeg er bekymret over at tilførselen suppleres med fentanyl.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Heroin produsert av opium dyrket i Afghanistan utgjør 95 prosent av markedet i Europa. Et brått bortfall av forsyninger vil nødvendigvis få konsekvenser for personer som er avhengige av opioider og vi må være forberedt dersom det skulle inntreffe. Skulle en slik «tørke» inntreffe så mener jeg at vi allerede har et tilgjengelig apparat beredt til å møte dette på en forsvarlig måte.

Det er for tiden et lite fentanylforbruk i Norge, og heroin dominerer opioidmarkedet. Dette kan imidlertid endre seg. Derfor er det nødvendig å planlegge for et endret marked og mulighet for økt forekomst og bruk av syntetiske opioider. Vi må ta høyde for at dette uansett og på et eller annet tidspunkt vil inntreffe, uavhengig av situasjonen i Afghanistan. Det vil da medføre utfordringer både for kontroll- og hjelpemyndigheter.

Om det skulle inntreffe en «tørke» så vil naturlig nok personer som er avhengig av daglig inntak av opioider forsøke å få tilgang til alternative rusmidler med tilsvarende effekt som heroin. I verste fall kan det være syntetiske opioider. Disse er oftest langt mer potente enn heroin og medfører betydelig større risiko for fatale følger. Det er en risiko vi må ta på største alvor.

For å møte et slikt scenario er det nødvendig med en rekke lett tilgjengelige tilbud, alt fra akutte tjenester og skadereduksjon til mer langsiktig oppfølging og behandling. Det mener jeg at vi allerede har. Det være seg brukerrom, mottakssentre og lavterskel LAR, virkemidlene tilknyttet overdosestrategien som nalokson og testing av rusmidler, pasientrettigheter og lett tilgjengelige medikament- og medikamentfrie behandlingstilbud.

Jeg vil også peke på den nylig etablerte ordningen for midlertidig substitusjon med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet relatert til Covid-19 pandemien.