Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2884 (2020-2021)
Innlevert: 27.08.2021
Sendt: 27.08.2021
Besvart: 03.09.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Hvor mange av de som har fått eller bedt om assistanse til utreise fra Afghanistan, uavhengig av nåværende oppholdsstatus i Norge, har på et tidligere tidspunkt fått beskyttelse fra Afghanistan i Norge?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på mitt spørsmål om norske borgere som befant seg eller befinner seg i Afghanistan. I svaret sier utenriksministeren at det ikke er noen begrensninger for hvor norske statsborgere kan reise, noe jeg er enig i. Mitt forrige spørsmål var heller ikke om det finne slike begrensninger. Spørsmålet var om ministeren hadde kjennskap til om det var norske borgere i Afghanistan som tidligere har fått beskyttelse etter flukt fra Afghanistan. Dette svarer ikke ministeren på og jeg vil derfor stille spørsmålet på nytt, men denne gangen uten å begrense spørsmålet til norske statsborgere.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, som opplyser at utlendingsmyndighetene foreløpig ikke har tilstrekkelig tallgrunnlag for å angi hvor mange av de evakuerte afghanske borgerne som har vært registrert med tidligere søknader eller tillatelser. Undersøkelser så langt tyder imidlertid på at det er et fåtall av de evakuerte som har hatt en asylsak til behandling i Norge. Foreløpig har heller ikke Utlendingsdirektoratet registrert at noen av de evakuerte med oppholdstillatelse i Norge, har oppholdstillatelse på beskyttelsesgrunnlag.
Jeg viser viser for øvrig til mitt tidligere svar på skriftlig spørsmål 2832 datert 18. august d.å.