Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:3006 (2020-2021)
Innlevert: 27.09.2021
Sendt: 28.09.2021
Besvart: 04.10.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Har regjeringen ved næringsministeren, som majoritetseier, stilt krav til Telenor i forbindelse med salget av virksomheten i Myanmar, og hvis ikke, vil hun foreta seg noe i saken?

Begrunnelse

Telenor besluttet tidligere i år å selge virksomheten i Myanmar til M1 Group. Telenor har omtrent 18 millioner kunder i landet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner har uttrykt bekymring for at salget kan medføre at sensitive personopplysninger kan komme militærjuntaen i landet i hende. Dette vil potensielt være svært alvorlig for mange demokratiforkjempere og opposisjonelle.
Det er tidligere kjent at en gruppe på 474 Myanmar-baserte sivilsamfunnsorganisasjoner har klaget selskapet inn for OECDs kontaktpunkt i Norge. Dette vil føre til en ikke-rettslig prosess i OECD, men de har altså ikke kompetanse til å endre salget av Telenor Myanmar, eller legge føringer for salget.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Som jeg også gir uttrykk for i mitt svar til representanten Gulatis spørsmål om samme tema (spørsmål nr. 3005 til skriftlig besvarelse), er det som nå skjer i Myanmar svært alvorlig. Situasjonen er et ekstremt eksempel på hvilke dilemma som kan oppstå ved å drive virksomhet i et marked som Myanmar. Telenors inntreden i landet brakte med seg en betydelig optimisme. Denne er nå erstattet av en meget krevende situasjon, både for Telenors kunder i Myanmar, de lokalt ansatte og for Telenor.

I en ekstremsituasjon, som den militære maktovertakelsen innebærer, kan det være vanskelig å legge normale forretningsmessige betraktninger til grunn. Telenor fremhever også at det er utfordrende for den offentlige diskusjonen at selskapet fortsatt ikke kan dele all informasjon av hensyn til sikkerheten for de ansatte.

Telenor gir også uttrykk for at selskapet ikke kan operere under et styresett som bryter med selskapets verdigrunnlag og som vil innebære at selskapet vil bryte norske og europeiske sanksjonsregler.

Departementet forvalter statens eierskap i Telenor i henhold til rammene som fremgår av eierskapsmeldingen, jf. Meld. St. 8 (2019-2020).

Som det fremgår av meldingen har staten som eier klare forventninger til selskapenes arbeid med ansvarlig virksomhet, som også gjelder menneskerettigheter. Siden februar har departementet, og jeg, hatt flere møter med Telenors styreleder og ledelse om situasjonen i Myanmar, og departementet har vært opptatt av at selskapet gjør grundige vurderinger av de meget krevende problemstillingene som har oppstått.

Iht. rollefordelingen mellom eiere og selskapet, jf. selskapslovgivningen og eierskapsmeldingen, er det imidlertid styret og ledelsen i Telenor som har ansvaret for de forretningsmessige og operative vurderingene og beslutningene. Det gjelder også for forhold knyttet til Telenors virksomhet i Myanmar, herunder salget av virksomheten.