Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:67 (2021-2022)
Innlevert: 18.10.2021
Sendt: 18.10.2021
Rette vedkommende: Fiskeri- og havministeren
Besvart: 25.10.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Kan Stortinget forvente å få en lovproposisjon vedrørende lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel, herunder offshoreflåten, før påske?

Begrunnelse

«Hurdalsplattformen» sier på side 16 følgende:

«Regjeringen vil: Innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, herunder offshoreflåten.»

Samtidig registrerte vi at Statsministeren i et intervju med Frifagbevegelse av 13 oktober tar til orde for nye partsmøter/utvalg vedrørende denne saken. (https://frifagbevegelse.no/nyheter/sjofolket-har-kjempet-i-13-ar-na-blir-det-norsk-lonn-i-norge-6.158.824858.b00e1401c5)
Denne saken har gjennom de siste årene vært utredet og belyst en rekke ganger, bl.a. av regjeringen selv. I tillegg har partene akkurat sittet sammen og drøftet alle disse spørsmålene i det såkalte «Holmefjordutvalget». Dette utvalget leverte sin innstilling i 19. mars d.å.
I etterkant av dette varslet daværende statsråd Nybø til partene før sommerferien at lovarbeidet når det gjaldt kysten skulle igangsettes rett etter sommerferien i år. Det er derfor grunn til å tro at arbeidet allerede er godt i gang i departementet.
Det naturlige vil derfor være å inkludere sokkelen i det pågående lovarbeidet, for på den måten å kunne fremme en lovproposisjon i saken til Stortinget allerede før påske. På den måten kan Stortinget behandle saken allerede i vårsesjonen.
Det er tilkjennegitt et bredt flertall i Stortinget til støtte for «Hurdalsplattformens» formulering på dette punkt. Å nå skulle eventuelt starte en prosess for nye utsettelser vil derfor ikke kunne oppfattes på annen måte enn et forsøk på å trenere denne viktige saken. Spørsmålsstiller håper derfor Statsråden kan avklare at så ikke er tilfelle.

Bjørnar Skjæran (A)

Svar

Bjørnar Skjæran: Regjeringen vil så raskt det lar seg gjøre foreslå en lov som innfører et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norsk farvann og på norsk sokkel, herunder offshoreflåten. Som representanten viser til, har saken blitt utredet og belyst i flere sammenhenger gjennom de siste årene, og mye arbeid er allerede gjort.
Jeg vil ta initiativ til at det innen kort tid oppnevnes et lovutvalg som vil få i oppdrag å utarbeide loven. Et lovutvalg vil måtte konkretisere nærmere i lovtekst når kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel skal gjelde, påse at reglene er i samsvar med våre folkerettslige og EØS-rettslige forpliktelser, legge til rette for god håndhevelse og belyse de administrative og økonomiske konsekvensene.
Jeg har forståelse for at mange er utålmodige for å få dette arbeidet sluttført; det er jeg også. Det er viktig for sjøfolkene at det gjelder like lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, uavhengig av hvilket flagg skipet seiler under. Samtidig må vi ha en god prosess, som innebærer et grundig lovarbeid og en høringsrunde, før saken kan fremmes for Stortinget. Jeg tar sikte på å fremme et lovforslag i løpet av høsten 2022.