Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:124 (2021-2022)
Innlevert: 22.10.2021
Sendt: 25.10.2021
Besvart: 02.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Vil den nye statsråden revurdere tidligere statsråds avvisning av Stortingets vedtak om en ekspertenhet for offentlige anskaffelser?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av maritim melding (22. april 2021) vedtok et enstemmig Storting følgende: «Stortinget ber regjeringen opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, plassert utenfor Osloregionen, som skal bistå kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører knyttet til ulike problemstillinger rundt offentlige anskaffelser, og vurdere hvordan handlingsrommet i ulike regelverk kan utnyttes. Enheten må blant annet ha kompetanse innenfor EØS-rettslige problemstillinger.» Vedtaket ble fattet på bakgrunn av at oppdraget om å bygge Havforskningsinstituttets nye forskningsskip ble tildelt et nederlandsk verft, til tross for at Stortingets intensjon bak bevilgning av midler til et nytt forskningsskip var å øke aktiviteten ved norske verft. I forbindelse med vedtaket uttrykte Stortinget at offentlige anbud i størst mulig grad, innenfor Norges internasjonale forpliktelser, skal utformes på en slik måte at det kan komme norsk næringsliv til gode, særlig for å styrke de norske, maritime klyngene.
I regjeringens budsjettforslag vises det til at det allerede finnes et fagorgan for offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og at dette tilbudet anses som dekkende. En ny enhet kan være byråkratiserende og skape uklare ansvarsforhold, mente tidligere statsråd, og avviste dermed Stortingets vedtak. Imidlertid etterlyste flere høringsinstanser i forbindelse med maritim melding en ekspertenhet for offentlige anskaffelser. Dette må bety at behovet ikke tilstrekkelig blir dekket av DFØ - et direktorat med et stort arbeidsområde utover offentlige anskaffelser. Jeg ber derfor statsråden revurdere beslutningen om å avvise Stortingets vedtak.

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Anskaffelsesregelverket gir handlingsrom og muligheter for fleksibilitet for den enkelte innkjøper. For å kunne nyttiggjøre seg av denne fleksibiliteten må innkjøperen ha kunnskap om hvordan anskaffelsen kan innrettes. Anskaffelser skal være effektive, det vil si gi best mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Regelverket skal også ivareta andre formål, som miljø og trygge arbeidsvilkår hos leverandørene. Det stilles høye krav til innkjøperne for både å innrette innkjøpet og så kontrollere at leveransen oppfyller disse kravene. Mange innkjøpere er små, med få ressurser og begrenset kompetanse og derfor er god veiledning viktig for å sikre gode anskaffelser.
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gir omfattende veiledning og lager verk-tøy som bidrar til at offentlige virksomheter har kompetanse i å organisere, styre og lede sin anskaffelsesvirksomhet på en effektiv måte.
Av Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen er opptatt av å utnytte handlingsrommet og at offentlige anskaffelser skal fremme viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger og innovasjon. Det fremgår også at offentlige anskaffelser bør utformes slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen. DFØ skal gi veiledning om dette tilpasset kommuner og fylkeskommuner.