Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:305 (2021-2022)
Innlevert: 09.11.2021
Sendt: 10.11.2021
Besvart: 17.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): Er det aktuelt for regjeringen å se på KOFA sine sanksjonsmuligheter overfor nye kommuner, når kommuner som ikke lengre eksisterer grunnet kommunesammenslåing har gjort lovbrudd, og regningen må betales av den nye kommunen og innbyggerne i den nye kommunene i form av reduserte tjenester?

Begrunnelse

Solbergregjeringen fikk ikke flertall for sitt forslag om at kommuner som skulle slå seg sammen måtte få godkjent låneopptakene av Statsforvalteren – for å hindre SUB optimalisering i kommuner i de 1-2 siste årene for kommunesammenslåing ble en realitet. Erfaringen nå viser at flere av de sammenslåtte kommunene gjorde en rekke anskaffelser før kommunesammenslåing. I all hast har flere kommuner tatt lett på anskaffelsesprosessene ihht. Lov om offentlige anskaffelser. Det har medført at de nye sammenslåtte kommunene nå sliter med at KOFA avgjørelser og bøter som har sitt opphav i kommuner som ikke lengre eksisterer. Dette oppleves som urimelig av innbyggerne, at den nye kommunene må kutte og kutte i budsjettene for å få budsjettene til å gå i hop med flere bøter fra KOFA å ivareta. KOFA er ment å virke preventivt ved å gi bøter til kommuner som bryter loven. Poenget nå er at de kommuner som brøt loven eksisterer ikke lengre.

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Anskaffelsesregelverket skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser og til at det offentlige opptrer med integritet.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser. Med en ulovlig direkte anskaffelse menes en anskaffelse som ikke er kunngjort, selv om det foreligger en kunngjøringsplikt etter regelverket. Manglede kunngjøring innebærer at markedet ikke er informert om anskaffelsen. I slike tilfeller anses faren for korrupsjon eller korrupsjonslignende forhold for å være størst. Derfor klassifiseres ulovlige direkte anskaffelser som de mest alvorlige bruddene på anskaffelsesregelverket. KOFAs kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr er altså begrenset til disse mest alvorlige bruddene. Hittil i 2021 har KOFA ilagt overtredelsesgebyr i fem av rundt 200 avgjorte saker.

I saker der KOFA kommer til at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse, skal KOFA ved fastsettelsen av gebyrets størrelse legge vekt på bruddets grovhet, kontraktens verdi, om oppdragsgiveren har foretatt gjentatte ulovlige direkte anskaffelser og den preventive virkningen av gebyr. Gebyret kan ikke settes høyere enn 15 prosent av anskaffelsens verdi. Dette innebærer at KOFA har et skjønn ved fastsettelse av gebyrets størrelse. KOFA vil for eksempel ha mulighet til å redusere gebyrets størrelse dersom nemnda mener det vil ha liten eller ingen preventiv virkning.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert en rekke tolkningsuttalelser om de rettslige problemstillingene som oppstår ved kommunesammenslåing, inkludert overføring av rettigheter, eiendeler og forpliktelser. Praksis i forbindelse med betaling av gebyr ilagt av KOFA, er i tråd med de generelle prinsippene som følger av disse tolkningsuttalelsene. Jeg har forståelse for at det kan fremstå som urimelig for innbyggerne i en sammenslått kommune at gebyr ilagt på grunnlag av feil begått i en kommune som ikke lenger eksisterer, må dekkes av den nye kommunens budsjett. Det skal etter min mening imidlertid gode grunner til for å innføre et særlig unntak fra de generelle prinsippene om overføring av rettigheter, eiendeler og forpliktelser i sammenslåtte kommuner, kun for gebyr ilagt av KOFA.

Jeg legger i denne sammenheng vekt på at denne situasjonen har oppstått i forholdsvis få saker så langt. Videre viser jeg til at KOFAs adgang til å ilegge gebyr bortfaller dersom saken ikke er klaget inn for KOFA innen to år etter at kontrakten ble inngått. Dette innebærer at det også fremover sannsynligvis vil komme et begrenset antall saker hvor en ny kommune eventuelt må betale gebyr for feil begått av tidligere kommuner.

Det følger av Hurdalsplattformen at denne regjeringen har til hensikt å benytte anskaffelsesregelverket aktivt, blant annet i arbeidet for å fremme det grønne skiftet og i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget knyttet til om det er behov for endringer i regelverket. I forbindelse med disse vurderingene, vil det også være nærliggende å se nærmere på KOFAs kompetanse og saksbehandling.