Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:331 (2021-2022)
Innlevert: 11.11.2021
Sendt: 11.11.2021
Besvart: 22.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Hva er statsrådens vurdering av årsakene til at kabelnettverket Love Ocean ble satt ut av drift, og hvordan jobber regjeringen for bedre sikring av vårt undersjøiske overvåkingssystem i nord?

Begrunnelse

Slik det fremgår av Dagens Næringsliv 5. november 2021, ble et undersjøisk overvåkingssystem i nord satt ut av drift i det som viste seg å være bortfall av en kritisk kabelstrekning. Avisen siterer kilder fra Havforskningsinstituttet og politiet som ikke kan utelukke sabotasje, men gjør det tydelig at det undersjøiske kabelnettverket Love Ocean er vesentlig for kontroll og kartlegging av aktiviteter på norsk sokkel.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Regjeringen ser på nordområdene som vårt viktigste strategiske interesseområde. Norsk utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser, sikkerhet og beredskap. De maritime næringene er av stor betydning for norsk økonomi, og for verdiskaping, bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten. Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe Ocean) gir data til oseanografiske og meteorologiske modeller, bedre havvarsel, bedre beregning av partikler og lakselusspredning og bedre forståelse av økosystemet utenfor Lofoten og Vesterålen. Kabelen kan også overvåke migrasjoner av viktige fiskebestander og overvåke menneskeskapt støy og forurensning, hvalbestander og klimaendringer. Kabelen ligger også i ett av de viktigste gyteområdene for skrei.

Det er derfor behov for å komme til bunns i årsakene til at deler av kabelen er forsvunnet. Saken er anmeldt til politiet og årsaken til at det aktuelle kabelnettverket ble satt ut av drift er en del av etterforskningen. Jeg viser, i samråd med fiskeri- og havministeren, til politi og påtalemyndighet for spørsmål knyttet til årsaker. Når årsakene er klarlagt, vil de bli vurdert i regjeringens helhetlige arbeid med tiltak som kan være aktuelle for å forhindre lignende tilfeller i fremtiden.