Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:386 (2021-2022)
Innlevert: 17.11.2021
Sendt: 17.11.2021
Besvart: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Vil statsråden ta initiativ til nye beregninger av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en kabling kontra luftspenn på den planlagte 420 kV strekningen for kraftoverføring mellom Hamming i Bærum kommune og Smestad i Oslo kommune?

Begrunnelse

Statnett sendte i august 2019 søknad til NVE om konsesjon for å få bygge ny 420 kV-forbindelse for kraftoverføring fra Hamming/Franzefoss i Bærum kommune til Bærum transformatorstasjon ved Øverland i Bærum kommune, og videre til Smestad transformatorstasjon i Oslo kommune. Søknaden ble begrunnet med at dagens 300 kV luftledning, som er fra 1952, nærmer seg sin tekniske levetid. Videre er kapasiteten på dagens kraftledning på strekningen Hamming– Bærum–Smestad lav, og strømforbruket i Stor-Oslo øker. For å sikre forsyningssikkerheten til Bærum og Oslo er det derfor nødvendig å bygge en ny forbindelse med høyere kapasitet enn dagens. Statnett har i sin konsesjonssøknad lagt ved beregning av verdien av de frigjorte arealene. Disse beregningene har imidlertid blitt kritisert av flere miljøer for å ha lagt for lave tomteverdier og miljøulemper til grunn.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: NVEs vedtak om å gi konsesjon til ny 420 kV kraftledning i luftledning mellom Hamang og Smestad er påklaget. Klagesaken er nå til innledende behandling i NVE før den oversendes departementet for endelig avgjørelse, i tråd med reglene i forvaltningsloven.

Departementet kan ikke foregripe den innledende klagebehandlingen i NVE. Departementet vil starte behandlingen av saken, herunder vurdere om det er behov for nye samfunnsøkonomiske beregninger, når klagesaken oversendes fra NVE sammen med direktoratets kommentarer til klagene.