Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:433 (2021-2022)
Innlevert: 19.11.2021
Sendt: 22.11.2021
Besvart: 24.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å besørge at politiet prioriterer etterforskning av saker om angrep på pressen?

Begrunnelse

En fri og uavhengig presse er en grunnstein i det liberale demokratiet. Det er derfor viktig at vi som samfunn har nulltoleranse overfor angrep på den frie presse. Følgelig bør det være en høyt prioritert oppgave for politiet å etterforske anmeldelser som gjelder angrep på pressen og dens representanter.
Spørsmålsstiller har blitt gjort oppmerksom på et påstått fysisk angrep på en journalist, og at angrepet skal ha hatt sammenheng med hans yrkesutøvelse. Under angrepet skal også en telefon tilhørende journalisten ha blitt knust, da han på oppfordring fra voldsutøverene skal ha nektet å gi fra seg denne. Dette skal ha funnet sted i Oslo den 16. november, og forholdet er etter det opplyste anmeldt til politiet. Hendelsen er omtalt av journalisten.no i sak publisert den 19. november: https://journalisten.no/document-documentno-kortnytt/document-journalist-sier-han-ble-truet-etter-minnemarkering-fikk-telefonen-knust/488460

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Det må være nulltoleranse for trusler og vold mot representanter for pressen i Norge. Det er av grunnleggende betydning at vi sikrer vår frie og uavhengige presse.
Det overordnede ansvaret for straffesaksbehandlingen i politiet og i påtalemyndigheten ligger til riksadvokaten. Riksadvokaten fastsetter årlig hvilke sakstyper som er prioritert ved etterforsking av straffesaker i politiet. Riksadvokaten har gjennom sitt årlige rundskriv om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen instruert påtalemyndigheten om å bidra til å sikre en fri og uavhengig presse ved å sørge for adekvat etterforsking og nedleggelse av tilstrekkelig strenge påstander for domstolene ved trusler eller vold mot representanter for pressen. 
Rettspraksis viser at saker der en journalist eller redaktør har mottatt straffbare trusler på grunn av sin yrkesutøvelse behandles med stort alvor i rettsvesenet. Høyesterett har uttalt at vernet av pressens samfunnskritiske funksjon må sikres ved strenge reaksjoner ved volds- eller trusselepisoder mot journalister.