Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:514 (2021-2022)
Innlevert: 26.11.2021
Sendt: 29.11.2021
Besvart: 07.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Norge følger menneskerettskonvensjoner (og overholdelse av okkupasjonsreglene) i dette anbudet og vil Norske tog gjøre grep for å sikre at anbudet ikke strider med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og Norges internasjonale forpliktelser?

Begrunnelse

Norge trenger å bytte ut store deler av togene som går lange strekninger.
9. november utlyste Norske tog et nytt anbud, på nye fjerntog, til en verdi på mellom 20–25 milliarder kroner.
Planen er å inngå kontrakt i slutten av 2022. Nå reagerer bl.a. LO, Palestina-aktivister og eksperter på folkerett og ansvarlig næringsliv kraftig på den pågående anbudskonkurransen til Norske tog om innkjøp av nye lokaltog fordi det ligger tydelige begrensninger i anskaffelsesdokumentene med hensyn til hvilke menneskerettskonvensjoner som skal respekteres av tilbyderne. Blant annet er det ikke stilt krav om overholdelse av okkupasjonsreglene i disse dokumentene. Norge er forpliktet til å ikke medvirke til krigsforbrytelser, direkte eller indirekte (ved å handle med aktører som medvirker, anerkjenner vi det de driver med, i juridisk forstand).

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Styret og ledelsen i Norske tog AS (Norske tog) er ansvarlig for selskapets daglige drift, herunder anskaffelsesprosesser og kontraktsinngåelser. Norske tog er underlagt Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) og må følge dette regelverket. Norske tog har foretatt en grundig bakgrunnssjekk av selskapene som ønsket å pre kvalifisere seg til konkurransen om lokaltoganskaffelsen. Det ble i den forbindelse avdekket at enkelte leverandørers involvering i Israel utgjorde en negativ eksponering. Forholdet medførte ikke avvisning av leverandørene som tilbydere, blant annet fordi det ikke foreligger rettskraftig domfellelse. Norske tog opplyser at det før kontraktsinngåelse er utført en ny Integrity Due Diligence (IDD)/kontroll av innstilte leverandører.
Norske tog har videre orientert om at det er gjort vurderinger om deltakelse i konkurransen basert på funn og overholdelse av anskaffelsesloven § 5, som omhandler miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn. Norske tog har blant annet betinget seg en rett til å foreta stedlige revisjoner av leverandørene i konkurransefasen. Kontrakten inneholder også etiske krav, hvor leverandørene må forplikte seg til å opptre i tråd med Norske togs etiske retningslinjer, som utgjør en del av kontrakten.
Det er også viktig å understreke at utformingen av konkurransegrunnlag og eventuelle krav i anskaffelsen må oppstilles i tråd med grunnleggende prinsipper for likebehandling, forholdsmessighet og ha tilknytning til leveransen. Både Norske tog og departementet vil ta med seg erfaringene fra denne prosessen inn i fjerntoganskaffelsen, og departementet vil spesielt følge opp Norske togs arbeid med aktsomhetsvurderinger.
Det følger av regjeringens eierskapspolitikk, jf. Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping, at staten forventer at selskapene i statens eierportefølje er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet. Å være ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet innebærer blant annet at selskapene identifiserer og håndterer vesentlige risikoområder, også innenfor leverandørkjeden, for de som påvirkes av virksomheten. Staten forventer at selskapene gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder, slik Norske tog har gjort. Videre forventer staten at selskapene er åpen om vesentlige områder, mål og tiltak innenfor sitt arbeid med ansvarlig virksomhet. Åpenhet rundt aktsomhetvurderinger må imidlertid vurderes opp mot konkurransemessige hensyn på ulike tidspunkter i anskaffelsesprosessen.