Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:520 (2021-2022)
Innlevert: 29.11.2021
Sendt: 29.11.2021
Besvart: 06.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil helseministeren gjøre for å sikre både fortgang i forhandlingene mellom beslutningsforum og leverandørene, og samtidig gi kvinner med uhelbredelig brystkreft god nok behandling i lys av avslaget fra Beslutningsforum på medisinen Enhertu, som ville gitt kvinnene med uhelbredelig brystkreft forlenget levetid?

Begrunnelse

Bestlutningsforum har avslått den nye medisinen Enhertu som forlenger levetiden for kvinner med uhelbredelig brystkreft.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Jeg deler representantens utålmodighet når det gjelder å få tilgang til nye og effektive legemidler. Samtidig må kunnskapsgrunnlaget om effekt og sikkerhet av nye behandlingsmetoder som legges til grunn for innføring, være godt nok faglig sett. Det nasjonale systemet vi har for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten skal sikre dette.

Enhertu er et legemiddel som brukes i behandling av inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Om lag 50-60 kvinner i året vil være aktuelle for behandling med dette legemiddelet. Enhertu er et nytt legemiddel, det pågår fortsatt en studie hvor det sammenlignes med dagens behandling for de aktuelle pasientene. Nye data skal leveres innen mars 2022. Inntil det har Enhertu betinget markedsføringstillatelse.

Beslutningsforum har vurdert at det ikke er mulig å vurdere om Enhertu gir bedre relativ effekt enn dagens behandlingsalternativer med den dokumentasjonen som er tilgjengelig. De regionale helseforetakene har derfor besluttet å ikke innføre legemiddelet nå, men at det skal gjennomføres en ny vurdering når oppdaterte data foreligger våren 2022. I Danmark er det truffet en tilsvarende beslutning.

Representanten Bollestad peker på at dialogen mellom leverandørene og de regionale helseforetakene må gå raskt. Det er jeg enig i. Evalueringen av Nye metoder viser at det er rom for bedre dialog og raskere saksbehandling. Det er helseregionene som har ansvar for å videreutvikle systemet, men regjeringen kan legge føringer for arbeidet, for eksempel gjennom oppdrag til helseregionene. Leverandørene har også et viktig ansvar for å bidra til bedre kunnskapsgrunnlag og raskere beslutninger, samt i videreutviklingen av systemet.

Brystkreft rammer mange og er en stor belastning. Kvinner i Norge med brystkreft får generelt god behandling. Selv ved kreftsykdom som ikke kan helbredes, kan behandling forsinke sykdomsutviklingen og lindre plager. Før vi innfører noe nytt, må vi være trygge på at det virker, er trygt og har merverdi sammenlignet med klinisk praksis. Nye behandlingsmetoder må videre innføres i tråd med prinsippene for prioritering. Vi ønsker å tilby alle våre pasienter trygge og effektive behandlingsmetoder. For å bevare en felles helsetjeneste av høy kvalitet i fremtiden, må ressursene forvaltes riktig. Det må være likeverdig tilgang til nye behandlingsmetoder i hele landet. Systemet for nye metoder er et viktig virkemiddel for å ivareta dette.