Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:757 (2021-2022)
Innlevert: 21.12.2021
Sendt: 21.12.2021
Besvart: 04.01.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Mímir Kristjánsson (R)

Spørsmål

Mímir Kristjánsson (R): Kan statsråden garantere at kontraktene for rammeavtaleplasser i barnevernet ikke går til de største kommersielle selskapene, som Stendi, Humana, Team Olivia, Unicare og Aberia?

Begrunnelse

I Hurdalsplattformen slår regjeringa fast at de skal stoppe utviklinga mot kommersialisering og oppstykking i barnevernssektoren og gradvis fase ut store kommersielle aktører innenfor barnevernet. Kommersielle aktører har vokst sterkt innenfor barnevernstjenestene. Til tross for at det er et offentlig ansvar å ta seg av utsatte barn, og at de ideelle aktørene var først ute, drives en stadig større del av den private barnevernssektoren nå av kommersielle aktører. Det største kommersielle markedet ligger i kjøp av institusjonsplasser, som hovedsakelig er statens ansvar. Omtrent halvparten av institusjonsplassene i barnevernet er drevet av private aktører, og anslagsvis 70 prosent av disse drives igjen av kommersielle selskaper. To tredjedeler av barneverns-markedet er nå konsentrert i fem store konsern. Flere av konsernene eies av oppkjøpsfond registrert i skatteparadis. Neste år utløper majoriteten av rammeavtalene staten har med både ideelle og kommersielle barnevernsaktører på institusjonsområdet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nå i gang med forhandlinger om nye avtaler.
I Klassekampen (14.12.21) framgår det at i forhandlingene staten skal ha med de kommersielle aktørene, skal de største selskapene prioriteres, som Stendi og Humana. Dette strider, etter spørsmålsstillers syn, mot regjeringens egne lovnader i Hurdalsplattformen.

Kjersti Toppe (Sp)

Svar

Kjersti Toppe: Det er regjeringas mål å gradvis fase ut store kommersielle aktørar innanfor barnevernet, og avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbod i barnevernssektoren. Når det gjeld kontraktane for rammeavtaleplassar i barnevernet viser eg til nyleg svar på skriftleg spørsmål nr. 706, og tidlegare svar på skriftleg spørsmål nr. 534.

Store kommersielle selskap har i dag monalege delar av tilbodet til borna med størst oppfølgingsbehov. Ei omlegging der det offentlege sjølv i hovudsak tek hand om tilbodet til desse borna, vil vere å starte utfasinga av bruken av store kommersielle barnevernsaktørar og ein auke i bruk av ideelle tilbydarar i tråd med stortinget si målsetting. Vi må sikre borna eit alternativt og godt tilbod til plassane dei kommersielle leverer i dag. Dette tilbodet må byggjast opp. Eg kan ikkje garantere at nokon av dei nye avtalane innan institusjonsbarnevernet ikkje går til nokon av dei største kommersielle selskapa, inntil dette er gjort.