Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:911 (2021-2022)
Innlevert: 13.01.2022
Sendt: 14.01.2022
Besvart: 20.01.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hva er lønnsnivået for ambassadører og øvrig embetsverk i Utenriksdepartementet, og har ansatte mulighet til å leie ut egen bolig i Norge ved utenlandsoppdrag?

Begrunnelse

I forbindelse med debatten om stortingsrepresentantenes godtgjørelse og tilleggsgoder vil det være av interesse å få en oversikt over gjeldende praksis i UDs embetsverk og i det diplomatiske korps. Det bes om at Utenriksministeren i forbindelse med spørsmålet om lønnsnivå kort gjør rede for hvorvidt lønnen er gjenstand for personlige forhandlinger, og hvilke tilleggsgoder ambassadører og øvrig embetsverk normalt har i tillegg til fastlønnen.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Lønnen til alle UDs medarbeidere fastsettes etter hovedtariffavtalens bestemmelser. Lønnen er gjenstand for lokale forhandlinger jf. HTA § 2.5. Det er ikke adgang til å inngå i personlige forhandlinger. Unntaket er de 12 topplederne (departementsråd og ekspedisjonssjefer mv.) i UD på statens lederlønnssystem (SLS). Lønnsreguleringen for disse lederne skjer iht. kontrakt og retningslinjer fra KDD.

For utsendte personell, herunder ambassadører, eksisterer det en særskilt tariffavtale, hvis formål er å kompensere for tjenesterelaterte merutgifter og ulemper forbundet med utenlandstjenesten. Avtalen er tilgjengelig på regjeringens nettsider:

www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale/id545430/

Gjennomsnittslønnen for ambassadører er per 1. januar 2022 kr. 1 086 822. Gjennomsnittslønnen for de på SLS er kr. 1 393 583. For avdelingsdirektører er gjennomsnittslønnen kr. 936 912, og for underdirektører kr. 773 302.

Alle ansatte disponerer sin private bolig etter eget valg.