Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1112 (2021-2022)
Innlevert: 01.02.2022
Sendt: 02.02.2022
Besvart: 09.02.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Kathy Lie (SV)

Spørsmål

Kathy Lie (SV): Mange museer tar vare på betydelige samlinger antikvariske og vernede bygg, mens andre er avhengig av jevn temperatur i utstillinger og magasin for at samlingene ikke skal få skader. Dette gjør at det ikke er like enkelt å kutte ned på strømbruken for å spare strøm og redusere kostnader.
Hvordan skal museene løse strømkrisen, og har regjeringen noen planer om strømstøtte for museene?

Begrunnelse

For mange av museene i Norge er den sterke økningen i strømprisene en betydelig utfordring. Foreløpige tall fra en undersøkelse Norges museumsforbund har gjort viser at nær 55 % av museene opplever at det er en utfordring, mens bare 10 % opplever at det ikke er en utfordring. Etter to år med pandemi, reduserte inntekter fra billettsalg, kafe og museumsbutikk og andre inntekter samt varierende grad av kompensasjon gjennom regjeringens ordninger, har mange museer lite å gå på fordi de allerede har måtet bruke mye av oppspart egenkapitalen for å holde ansatte i arbeid og driften i gang. Derfor blir til de økte strømprisene en ekstra belastning for mange museer som bidrar til en ytterligere presset økonomi. Drøyt 37 % av museene opplever at de har fått mer enn 500 000 kroner i økte strømutgifter, og 10 % opplever at de har fått en økning på mer enn 2 millioner kroner. Bekymringen for hva som kommer av økninger utover våren 2022 er stor i mange museer. Selv om flere av museene nylig har gjort ENØK-tiltak melder de at kostnadene likevel er store.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Arbeidet museene gjør med å bevare, forvalte og formidle vår felles kunst- og kulturarv er sentral for vår felles identitet, og det er viktig at museene har så forutsigbare, økonomiske rammer som mulig. Dette innebærer også at de har et særlig ansvar for å inngå driftsavtaler de kan håndtere og at de har en økonomistyring som tar høyde for svingninger i markedet, i en slik grad at kunst- og kulturarven ikke lider overlast. Samtidig er frustrasjonen over høye strømpriser fullt forståelig. Regjeringen har iverksatt ordninger for nesten 15 milliarder for å avhjelpe situasjonen. Senest 4. februar la vi fram Prop. 58 S (2021–2022) for Stortinget, med forslag til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. Kulturlivet er ulikt, og har ulike behov avhengig av hvordan man er organisert, om man har langsiktige fastprisavtaler – og hvem som finansierer driften av hver enkelt institusjon. Mange av de største statlige institusjonene vil måtte håndtere ekstraordinære driftsutgifter i sammenheng med det løpende budsjettarbeidet, og reguleres i påfølgende budsjettår, da dette gjelder alle statlige aktører langt utover kulturfeltet. De fleste offentlig støttede museene har en offentlig tilskuddsandel på mellom 60 og 90 %, og vil slik sett være i tilsvarende situasjon.
Dette er en ekstraordinær situasjon, og det er svært uheldig at den kommer på toppen av en allerede krevende pandemi. Regjeringen vil fortsette å følge situasjonen nøye.