Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og distriktsministeren

Dokument nr. 15:1149 (2021-2022)
Innlevert: 04.02.2022
Sendt: 04.02.2022
Besvart: 11.02.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Produksjon av bitcoin er svært energikrevende og i Norge nyter produsentene godt av en svært lav el-avgift. Det har tidligere vært enighet mellom Ap/ Sp og SV om å innføre full el-avgift på bitcoin produksjon i Norge. Samtidig ser vi f.eks. Sverige ta til orde for et forbud mot bitcoinproduksjon i EU. Det siste halvåret har representanter for regjeringen sagt de vil se på dette.
Hva gjør den norske regjeringen for å stanse bruken av norsk kraft til å produsere bitcoin, eller iallefall redusere denne produksjonen kraftig?

Begrunnelse

I Sverige ønsker finanstilsynet forbud mot den mest energikrevende utvinningen av kryptovaluta. 23. november 2021 sa kommunalministeren følgende til E24:

"– Jeg er opptatt av at norsk fornybar kraft brukes på en måte som skaper verdier for samfunnet, bidrar aktivt til det grønne skiftet og hjelper oss med å nå Norges klimamål. Utvinning av kryptovaluta er i de fleste tilfeller meget energikrevende."

Til Euronews 17. november sa han:

"Selv om kryptomining og dens underliggende teknologi kan gi noen mulige fordeler i det lange løp, er det vanskelig å forsvare den omfattende bruken av fornybar energi i dag."

Ministeren ble spurt:

"Vurderer Norge forbud mot utvinning av kryptovaluta?"

Svaret var:

"Vi ser på ulike virkemidler for å adressere denne utfordringen, men det er for tidlig å si noe konkret om eventuelle tiltak. Vi følger også tett med på utviklingen i våre naboland og i Europa."

9. september 2021 sa nåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide til NTB:

"Å bruke vår rene, norske kraft til et utpreget spekulasjonsobjekt som kryptovaluta er ikke det vil skal prioritere, sa Aps Espen Barth Eide i september."

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: Spørsmålet som representant Haltbrekken stiller, berører en problemstilling som er viktig for datasenterindustrien. Datasentrene i Norge forventes sammen med god digital infrastruktur å utgjøre viktige forutsetninger for å lykkes med datadreven verdiskaping og den digitale økonomien i årene fremover. Mye av databehandlingen som industri og næringsliv trenger for verdiskapningen sin, er avhengig av tjenestene til datasentrene. Vi har et veldig godt utgangspunkt for datasenter i Norge, med vår gode og sikre tilgang på fornybar kraft, solid digital infrastruktur, høy kompetanse og stabile rammevilkår. Datasenternæringen er likevel per i dag en relativt liten næring i Norge.
Datakapasiteten i et datasenter vil kunne bli brukt til et bredt spekter av ulike tjenester. Mens mange viktige funksjoner i samfunnet, som helse, politi, handel, industri og transport, hviler på tjenester som blir levert av datasentre, vil enkelte andre datasentre drive med utvinning av kryptovaluta. Disse aktørene kan være enten rene krypto-datasentre med utvinning som eneste formål, eller datasenteraktører som driver noe utvinning av kryptovaluta når de har ledig kapasitet. Utvinning og bruk av virtuelle valutaer og kryptovaluta er i mange tilfeller meget energikrevende virksomhet, ikke minst gjelder dette utvinning av den mest kjente kryptovalutaen "Bitcoin". Aktører som utvinner kryptovaluta, etablerer seg gjerne i land hvor strømprisene er lave, og land som Norge og Sverige er derfor attraktive for slike aktører.
Jeg er opptatt av hvordan den norske fornybare kraften kan brukes til verdiskaping og arbeidsplasser lokalt, bidra til det grønne skiftet – og hjelpe oss å nå Norges klimamål. Det er mitt mål at datasenteretableringer i Norge bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Blant annet har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) utviklet et nasjonalt varmekart hvor formålet er å gjøre planleggingen av utnytting av spillvarme enklere. Dette er klart for bruk på NVE sine nettsider: https://temakart.nve.no/tema/varme
Utvinning av kryptovaluta er i de aller fleste tilfeller meget energikrevende, og selv om dens underliggende teknologi kan gi noen mulige fordeler i det lange løp, er det knyttet usikkerhet til om slik virksomhet i stor nok grad bidrar til verdiskaping i det norske samfunnet. I lys av dette vurderes ulike typer tiltak for å bidra til at kryptoutvinning ikke legger beslag på en for stor andel av den norske kraften i fremtiden. Men det er også viktig å unngå at et særnorsk forbud påvirker teknologisk utvikling i norsk næringsliv, som igjen kan svekke vår konkurranseevne. Det er for tidlig å si noe konkret om eventuelle tiltak.
Representanten refererer til at det svenske finanstilsynet har tatt til orde for at EU bør vurdere et forbud på EU-nivå på kryptovalutaer som tar i bruk Proof of Work (PoW). Foreløpig har det ikke kommet konkret forslag til regulering i dette spørsmålet fra EU-siden.