Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til kommunal- og distriktsministeren

Dokument nr. 15:1339 (2021-2022)
Innlevert: 20.02.2022
Sendt: 21.02.2022
Besvart: 09.03.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Seher Aydar (R)

Spørsmål

Seher Aydar (R): I arbeidet med nytt regjeringskvartal er planen å legge om Ring 1-tunnelen (Hammersborgtunnelen) under området. Pr. meter blir dette et av landets dyreste veiprosjekter noen sinne.
Vil regjeringen utrede muligheten for å droppe denne delen av regjeringskvartal-prosjektet, altså ikke ha en gjennomgående ring 1 i Oslo sentrum?

Begrunnelse

Kostnadene for nytt regjeringskvartal er økt kraftig. Omlegging av Ring 1-tunnelen er tidligere anslått til 2,1 mrd. VG omtalte det i november 2020 som «trolig Norges dyreste vei»: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/41O0Oe/dette-blir-trolig-norges-dyreste-vei
Ring 1 fikk dagens form så sent som i 1989-90. Blant annet fordi staten betalte for Hammersborgtunnelen da R5 ble bygget, ble ansvaret for Ring 1 lagt til SVV, til tross for at det er lokal hovedfartsåre i Oslo sentrum. Til sammenlikning er Ring 2 kommunal.
I utredningen av ulike løsninger ble muligheten for å droppe å ha en tunnel der, aldri utredet som et alternativ. Begrunnelsen var blant annet at SVV mente det var for lite såkalt restkapasitet i veinettet. Det ble også pekt på at Ring 1 er omkjøringsvei for E18 Operatunnelen når denne er stengt, uten at det ble vurdert om kapasiteten i Ring 2 og Ring 3 reelt sett er stor nok til å løse behovet. Det er heller aldri gjort en vurdering av samfunnsøkonomisk nytte ved prosjektet.
Oslo har et vedtatt mål om 30 prosent trafikkreduksjon. I prosessen med ny Ring 1-løsning er det ikke vurdert hvordan behovet for tunnel ser ut i lys av dette. Ikke bare om redusert trafikkmengde gjør den overflødig, men også fordi mindre tilgjengelig veikapasitet i seg selv bidrar til å redusere trafikkmengden. I sin høringsuttalelse til nytt regjeringskvartal påpekte Oslo: Kommunen savner en drøfting av Ring 1 sin fremtidige rolle. Det er ikke gitt at Ring 1 sin rolle skal videreføres etter 2025/2030.
Kommunalministerens partikollega Marit Arnstad uttalte seg svært negativt til prosjektet i nevnte VG-artikkel. I beste fall kan det spare staten for et milliardbeløp å droppe tunnelen, som da heller kan brukes på andre og mer nødvendige vei- og kollektivprosjekter. I Oslo er både Fornebubanen, ny Majorstua T-banestasjon og innkjøp av nye T-bane-vognsett underfinansiert, mens en finansieringsplan for ny sentrumstunnel foreløpig ikke er på plass. Flere store veiprosjekter mangler finansiering, blant annet Fossumdiagonal og Furusetlokk. Etter hvert vil T-baneforlengelse til Ahus/Lørenskog også kreve milliardinvesteringer.

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: Regjeringen gjennomgår nå prosjekt nytt regjeringskvartal for å se om det er mulig å redusere kostnader ytterligere. I den forbindelse er det også igangsatt vurderinger av ulike alternativer med hensyn til ombyggingen av Ring 1, sett opp mot opprettholdelse av et forsvarlig sikkerhetsnivå for departementsbygningene. Regjeringen vil komme tilbake til dette senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.