Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1577 (2021-2022)
Innlevert: 15.03.2022
Sendt: 15.03.2022
Besvart: 18.03.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hva tenker statsråden om at en uenighet mellom to direktører ved UiB (ifølge Khrono) har resultert i en 18 måneders permisjon med full lønn tilsvarende cirka 1,6 millioner kroner (noe som skal være utover det jeg oppfatter er retningslinjer i staten og tildelingsbrev til universiteter), og er departementet blitt konsultert i denne saken i tråd med det retningslinjene?

Begrunnelse

Khrono og "sløseriombudsmannen" har skrevet om og omtalt at uenigheter mellom to direktører ved Universitet i Bergen har resultert i at en fakultetsdirektør har fått 18 måneder med full lønn, tilsvarende cirka 1,6 millioner kroner. Etter denne perioden skal vedkommende visstnok fortsette med direktørlønn i en rådgiverstilling uten at det er avtalt konkrete arbeidsoppgaver enda.
I følge Khrono er bestemmelser om sluttvederlag regulert i Statens personalhåndbok, men der angis ikke noen satser. Når det gjelder statlige aksjeselskaper er maksimum sluttvederlag for ledere normalt 12 måneders lønn. Når det handler om konfliktsaker er det regulert i tildelingsbrevene til universitet og høgskoler. Der er det gitt fullmakter på maksimalt 300.000 kroner når det handler om forlik og avtaler om erstatning overfor ansatte. Ut over dette skal Kunnskapsdepartementet konsulteres.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Ulike regelverk vil være relevant for universitetenes og høyskolenes personalforvaltning. Universitets- og høyskolelovens § 1-5 viser til institusjonenes faglige frihet og ansvar, og at virksomhetene ikke kan gis pålegg eller instrukser om individuelle ansettelser og utnevnelser. Videre skjer institusjonenes personalforvaltning innenfor rammene av Statens personalhåndbok som blant annet inneholder bestemmelser om økonomisk kompensasjon i forbindelse med fratreden i helt spesielle situasjoner og i tilfeller hvor det er et stort behov for å nå fram til en minnelig ordning om fratredelse. I tildelingsbrevene til universitetene og høyskolene har departementet begrenset virksomhetenes økonomiske fullmakter blant annet når det gjelder å inngå forlik.
Kunnskapsdepartementet (KD) har ikke vært forelagt den aktuelle saken ved Universitetet i Bergen, og er kun kjent med saken gjennom omtale i media. Departementet forventer at institusjonene i universitets- og høyskolesektoren forholder seg til gjeldende regelverk.