Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:1595 (2021-2022)
Innlevert: 16.03.2022
Sendt: 17.03.2022
Besvart: 24.03.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Kan statsråden redegjøre for status i arbeidet med ny barnelov og hvilke grep hun har tenkt å gjøre for å bekjempe samværssabotasje?

Begrunnelse

I oktober 2020 fremsatte undertegnede og Fremskrittspartiet Representantforslag om samværssabotasje, Dokument 8:40 S (2020-2021), Innst. 264 S (2020-2021). Stortinget behandlet representantforslag fra Fremskrittspartiet om samværssabotasje i mars 2021. Dessverre var det flere av FrPs forslag som ble nedstemt, men et enstemmig Stortinget vedtok følgende:

- Komiteens tilråding romertall I.
Stortinget ber regjeringen ved oppfølgingen av NOU 2020:14 Ny barnelov – Til barnets beste, utrede strengere reaksjoner som kan motvirke samværshindring.

- Komiteens tilråding romertall II.
Stortinget ber regjeringen ved oppfølgingen av NOU 2020:14 Ny barnelov – Til barnets beste, utrede om det er behov for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring.

Solberg regjeringen hadde høring på NOU 2020: 14 Ny barnelov med høringsfrist 6.5.2021. Det er snart 1 år siden og mange er utålmodig. Samværssabotasje er et alvorlig samfunnsproblem som rammer mange foreldre, og ikke minst barna selv. For dem det gjelder er uker, måneder og verst tenkelig år, en grusom påkjenning. Derfor er undertegnede utålmodig på vegne av dem dette rammer.

Kjersti Toppe (Sp)

Svar

Kjersti Toppe: Departementet er i full gang med oppfølging av Barnelovutvalet sine forslag etter høyring. Det same gjeld dei to oppmodingsvedtaka frå Stortinget om samværshindring, som skal vurderast i samanheng med dette arbeidet. Reglane om tvangsgjennomføring av samvær og om barnebidrag er difor under revisjon. Departementet vurderer no kva konkrete tiltak som kan førebyggje og forhindre samværshindring. Barnelovutvalet har utgreia forslag til ei heilheitleg ny barnelov, og forslaget er omfattande. Nokon forslag treng meir utgreiing. Difor vil arbeidet ta litt tid, sjølv om arbeidet er prioritert.
Departementet har òg sett på kva som kan gjerast innanfor dagens bidragsregelverk for å motverke samværshindring. Etter gjeldande praksis kan NAV vente med å treffe vedtak om barnebidrag når det er usemje om samværet og når ei rettsleg avgjerd om samvær ikkje er langt unna. Dette vil bli vidareført. I tillegg har eg bede NAV om i større grad enn i dag, å vise saker til domstolane for rettsleg avklaring der foreldrekonflikten er særleg fastlåst, fordi det er domstolane som her vil være dei rette til å handtere saka. Samstundes kan det fastsetjast eit mellombels bidragsvedtak som sikrar at barnet vert forsørga.
Eg meiner det i desse sakene òg er naudsynt å sjå på andre tiltak enn lovendringar. Fleire instansar kjem i kontakt med familiar i konflikt, der samværshindring er ei problemstilling. Det er eit mål å få til betre samhandling mellom ulike instansar om konfliktløysing i desse sakene. Bufdir har difor fått i oppdrag å identifisere utfordringar i saker om samværsvegring og samværshindring. Bufdir vil samarbeide med relevante aktørar, mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, som forvaltar reglane om barnebidrag, og Domstoladministrasjonen.. Målet er ei betre handsaming av desse sakene og eit betre foreldresamarbeid, til beste for barna.