Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1877 (2021-2022)
Innlevert: 21.04.2022
Sendt: 22.04.2022
Besvart: 29.04.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hva er årsaken til at Forsvaret nå har besluttet å avholde id-markering, men ikke avholder markeringer for andre religiøse minoriteter som eksempelvis jøder, buddhister og sikher?

Begrunnelse

Forsvarets Forum skriver at Forsvaret for første gang skal markere muslimenes hellige måned. Vi undrer blant annet på hvor mange fra en religiøs minoritet må til, før Forsvaret arrangerer markeringer.
Hva med jødenes høytid, buddhistene eller sikhene – hvorfor prioriterer man ikke disse høytidene?
Hva er terskelverdien eller beslutningsgrunnlaget for å arrangere id og andre religiøse høytider i Forsvaret?

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: Tjenestegjørende i Forsvaret representerer et tros- og livssynsmessig mangfold. For å ivareta personellets tros- og livssynsfrihet både i fred, krise og krig, gis det tilbud om tros- og livssynsseremonier i regi av Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK). FTLK består av to felthumanister, en feltimam og 48 feltprester. Bakgrunnen for denne sammensetningen er at kristendommen (65 %), livssynshumanisme (2 %) og islam (3 %) representerer de tre største religionene og livssyn, målt i registrerte medlemmer i Norge.
Forsvaret opererer ikke med noen absolutt terskelverdi for markering av religiøse helligdager. Forsvaret registrerer ikke tros- og livssynsmessig tilhørighet hos tjenestegjørende personell. Markeringer av religiøse høytider planlegges, og legges til rette for, i tilfeller der det finnes et uttalt behov eller ønske hos de førstegangstjenestegjørende.
Når det gjelder de andre religionene som nevnes i spørsmålet, er henholdsvis 0.08 % (sikhismen), 0.01 % (jødedommen) og 0.39 % (buddhismen) av den norske befolkningen registrerte medlemmer i disse trossamfunnene (tall fra 2021).
FTLK har ansvaret for å tilrettelegge for at alt tjenestegjørende personell, så langt det er praktisk mulig, skal gis anledning til å utøve sin tro eller livssyn, også gjennom seremonier og markeringer av høytider innenfor den aktuelle tros- eller livssynstradisjon. Dette kan skje i rammen av det sivile samfunn ved at personellet kan søke om permisjon for å delta. Markeringene kan også skje i rammen av Forsvaret. Markeringen av Id i Forsvaret er et konkret eksempel på det siste.