Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2276 (2021-2022)
Innlevert: 08.06.2022
Sendt: 08.06.2022
Besvart: 14.06.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Spørsmål

Andreas Sjalg Unneland (SV): Hva vil regjeringen gjøre for å at unge flerkulturelle skal slippe å vente urimelig lenge for å bli sikkerhetsklarert til førstegangstjenesten?

Begrunnelse

Mange er motivert for å gjennomføre førstegangstjenesten og føler på et ansvar og en forpliktelse for å tjenestegjøre.
VG har nylig skrevet om at unge flerkulturelle må vente i månedsvis for å bli sikkerhetsklarert til førstegangstjenesten. VG har intervjuet over 30 unge flerkulturelle mellom 18 og 25 år som ikke fikk gjennomføre førstegangstjeneste fordi de ikke fikk tildelt sikkerhetsklarering. Enkelte av dem har ventet opptil to år for å få svar på sikkerhetsklareringen. De beskriver hvordan den lange ventetiden med usikkerhet og senere avvisning førte til tapt studietid og belastning på deres mentale helse.
De viser til Pardis som måtte vente i 19 måneder på svar fra Forsvaret og at dette medførte at hun gikk glipp av er studieår. Det å måtte sette livet på vent er en belastning. I saken gis det uttrykk for at det er selve ventetiden og usikkerheten som er særlig problematisk og at det er manglende ærlighet fra forsvaret.
Det å vente opp mot to år er en urimelig lang tid å vente på en sikkerhetsklarering.

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: representant Andreas Sjalg Unneland om hva regjeringen vil gjøre for at unge flerkulturelle skal slippe å vente urimelig lenge for å bli sikkerhetsklarert til førstegangstjenesten.
For å oppfylle lovens krav skal en avgjørelse om sikkerhetsklarering baseres på en konkret helhetsvurdering av om en person er sikkerhetsmessig skikket. Jeg forventer derfor at klareringsmyndigheten i forsvarssektoren behandler alle klareringssaker individuelt, og gjør det som er nødvendig for å opplyse hver enkelt sak i tilstrekkelig grad. Dette er selvfølgelig tid- og ressurskrevende, men nødvendig.
Forsvarsdepartementet er kjent med at Forsvaret har fokus på utfordringene rundt sikkerhetsklarering. Forsvaret har utarbeidet en prosedyre for kommunikasjon om sikkerhetsklarering til unge med flerkulturell bakgrunn på sesjon. For disse kandidatene skal det i all kommunikasjon opplyses om at det er en usikkerhet knyttet til avgjørelsen om spørsmålet om sikkerhetsklarering. Dette budskapet er også presisert i innkallingsbrevet som kandidatene får med seg fra sesjon. Forsvaret oppfordrer om at den enkelte bør planlegge med andre alternativer enn førstegangstjeneste i tilfelle de ikke får sikkerhetsklarering.
Forsvaret rapporterer at den gjennomsnittlige behandlingstiden av sikkerhetsklareringssaker er redusert fra tidligere år. Likevel er det noen saker som blir liggende for lenge grunnet saksbehandlingskapasitet.
Jeg vil samtidig vise til at EOS-utvalget undersøkte ovennevnte tematikk knyttet til de vernepliktige for kontrollåret 2021. Utvalget fant ikke grunnlag for kritikk eller merknader. Kontrollen var hovedsakelig rettet mot Forsvarets sikkerhetsavdeling, men hvor Forsvarets personell- og vernepliktssenters rutiner knyttet til vernepliktige med tilknytning til andre land også var et tema.
Jeg har likevel forståelse for at enkelte har opplevd sikkerhetsklareringsprosessen som vanskelig. Slik skal det ikke være. Jeg forventer at Forsvaret fortsetter å søke løsninger som minimerer behandlingstiden for den enkelte som venter på avklaring på sikkerhetsklarering.