Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:2384 (2021-2022)
Innlevert: 17.06.2022
Sendt: 20.06.2022
Besvart: 24.06.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Grete Wold (SV)

Spørsmål

Grete Wold (SV): Mennesker som kom til Norge som barn av arbeidsinnvandrere eller på familiegjenforening har ikke krav på uføretrygd om tilstanden oppsto før ankomst til Norge.
Er dette i tråd med lovverkets intensjon, og er dette noe man burde endre?

Begrunnelse

Personer som kom til landet for mange år siden kan nå stå i en situasjon hvor de ikke har muligheter for å få uføretrygd selv om medisinsk tilstand tilsier det. Det kan være at man har medfødte lidelser eller sykdommer som ikke er avdekket før det er gått lang tid. Eneste mulighet resten av livet er da den midlertidige ytelsen økonomisk sosialhjelp. Dette er et minste minimum og vil derfor forringe livskvaliteten for den enkelte og familien.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Medlemskap i folketrygden er et grunnvilkår for rett til folketrygdens ytelser. Det er imidlertid ikke i alle tilfeller tilstrekkelig å være medlem i folketrygden. Retten til enkelte stønader kan utløses av medlemskapet i seg selv, mens det for ytelser som skal sikre inntekt er vanlig å stille krav til forutgående medlemstid, yrkesaktivitet mv. For å ha rett til uføretrygd må man som hovedregel ha vært medlem av folketrygden i de siste fem årene fram til uføre-tidspunktet. Uføretrygd er en varig ytelse man kan få uten å ha vært i arbeid, og det kreves derfor en sterkere forutgående tilknytning til Norge for å få rett til denne ytelsen enn for inntektsavhengige ytelser som gis i kortere perioder som for eksempel sykepenger.

Personer som omfattes av EØS-avtalen eller andre bilaterale avtaler vil kunne benytte opptjeningsperioder i andre avtaleland for å fylle kravet til forutgående medlemskap. Vilkåret kan da oppfylles ved å legge sammen medlemstid i folketrygden og medlemstid i andre lands trygdeordninger.

Det gjelder imidlertid enkelte unntaksregler som blant annet får anvendelse for dem som blir uføre i ung alder, herunder de som var uføre da de kom til Norge. Vilkåret om fem års forutgående medlemskap gjelder ikke for en person som har vært medlem i trygden i minst ett år umiddelbart før det framsettes et krav om uføretrygd dersom vedkommende etter fylte 16 år har vært medlem i trygden med unntak av maksimum fem år. Dette innebærer at en ufør som kommer til Norge og blir medlem i folketrygden før fylte 21 år vil være omfattet av denne unntaksregelen.