Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:2408 (2021-2022)
Innlevert: 20.06.2022
Sendt: 21.06.2022
Besvart: 28.06.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Hva er statsrådens synspunkt på varslingene fra Viceroy til Kunnskapsdepartementet, hva mener statsråden om det Viceroy påpeker i brev til departementet (17.03.22) om at dette «is an undoubtly lucrative but morally bankrupt loophole in Norway's kindergarten financing», mener statsråden det faktisk er et smutthull i lovgivningen og vil statsråden undersøke lovligheten av transaksjonene?

Begrunnelse

I desember 2021 solgte Trygge Barnehager 142 norske barnehagebygg til Det svenske eiendomsselskapet Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) for 4,58 milliarder kroner. Leieavtalen er på 25 år med mulighet for forlengelse og forplikter barnehagene til å betale en forhåndsavtalt husleie til SBB.
I 2020 kjøpte SBB 138 barnehagebygg av Læringsverkstedet (LV) for 4,25 milliarder kroner. Leieavtalen er på 35 år. Barnehagekjedene skal fortsette å drive i byggene, men leier dem tilbake av SBB.
Viceroy Research group sendte 01.03.22 en varsling til KD, der de har gått gjennom leieavtaler og transaksjoner mellom SBB og barnehagekjedene.
Viceroy mener Læringsverkstedet har gått med på alarmerende høye leiekostnader» i avtalen med SBB. Som del av betaling for kjøpet fikk eierne av Læringsverkstedet 45 millioner såkalte D-aksjer i SBB som gir rett på en årlig utbyttebetaling på 90 millioner kroner. Både salgssum og D-aksjer gikk til eierselskapet og ikke til barnehageselskapene.
Viceroy Research hevder at Læringsverkstedet er avhengig av disse utbyttene for å betale de høye husleiene, altså at det skjer en form for subsidiering av husleia fra eierselskapet SBB. Ifølge Viceroy har SBB angivelig gjort dette for å gi inntrykk av at eiendommene er mer verdt enn de egentlig er slik at de kan låne mer penger med sikkerhet i dem.
I nytt brev til KD (17.03.22) viser Viceroy til at Læringsverkstedet har sendt uttalelse til KD for å klargjøre ”sale-and-leaseback”-avtalen med SBB. Viceroy mener etter å lest brevet at saken er mer alvorlig enn de først antok, siden utbyttet for D-aksjene tilfaller morsselskapet og ikke de enkelte barnehagene som faktisk betaler husleia:

“LV's response simply states that there will be no direct benefit from D shares at the operational level, which leaves it in an awkward position where it will either: incur losses and be floated by loans from the parent company or generate profits floates by the Norwegian taxpayer in what is an undoubtly lucrative but morally bankrupt loophole in Norway's kindergarten financing.”

Viceroy Research oppfordrer norske myndigheter til å vurdere om det er noe de kan gjøre juridisk med at SBB angivelig tar seg for godt betalt av offentlige midler, noe som gagner SBBs private eiere på bekostning av norske skattebetalere

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Salg av barnehageeiendom til utlandet synliggjør et nytt utviklingstrekk i barnehagesektoren. I dag er det ingen reguleringer som begrenser kjøp og salg av barnehageeiendom. Det er heller ingen reguleringer som begrenser muligheten til å skille ut barnehagebyggene i egne selskaper, hvor barnehagene leier tilbake lokalene.

For private aktører er det naturlig å restrukturere og organisere virksomheten sin i tråd med det aktørene anser som formålstjenlig. Det er likevel bekymringsfullt med denne typen tilpasninger i barnehagesektoren, og at det ikke har blitt tatt politisk grep rundt denne utviklingen. Barnehagene er ikke et sted hvor man bør ha investorer som er ute etter å optimalisere risiko og maksimere avkastning. At vi får denne type kjøp og salg av bygg som er ment å huse viktige velferdstjenester, er en viktig grunn til at regjeringen vil ta tilbake kontrollen over barnehagesektoren og stramme inn regler både for styring, finansiering og kvalitet.

Regjeringen har som jeg har varslet Stortinget tidligere satt i gang et større arbeid med å vurdere reglene for styring og finansiering av private barnehager. Vi ønsker å gi kommunene mer demokratisk styring og kontroll med sektoren og vi vil jobbe videre med anbefalingen fra Storberget-utvalget. Regjeringen ønsker å stoppe kommersialiseringen og stramme inn regelverket for private barnehager for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. I dette arbeidet vil vi se på muligheten for å regulere kjøp og salg av barnehager strengere, og vi vil vurdere kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager.

I den konkrete saken med Læringsverkstedet, har Viceroy Research group varslet departementet om at de inngåtte salgsavtalene kan ha som hensikt å hente ut offentlige tilskudd fra barnehagene, gjennom blant annet høye husleier. Ifølge varselet ser det heller ikke ut til at gevinstene fra salgene kommer tilbake til barnehagene, men hentes ut av de tidligere eierne av byggene. Læringsverkstedet bestrider rapportene fra Viceroy Research group. Læringsverkstedet mener blant annet at husleien er satt lavere enn det man kan forvente i de områdene barnehagene ligger.

1. januar 2022 fikk Utdanningsdirektoratet ansvaret for å føre tilsyn med om private barnehager oppfyller kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling. Departementet har derfor oversendt varslingen fra Viceroy Research group til Utdanningsdirektoratet som tilsynsmyndighet. Utdanningsdirektorat har i etterkant av dette valgt å åpne tilsyn med blant andre Læringsverkstedet.