Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:2415 (2021-2022)
Innlevert: 21.06.2022
Sendt: 21.06.2022
Besvart: 28.06.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Dagfinn Henrik Olsen (FrP)

Spørsmål

Dagfinn Henrik Olsen (FrP): Hvordan vil statsråden sikre at ansatte i fiskeindustrien fortsatt vil kunne ha faste helårsansatte med reduksjonen i antall permitteringsuker?

Begrunnelse

Antallet permitteringsuker har blitt redusert fra 52 til 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder for ansatte i fiskeindustrien. Vi mottar nå mange henvendelser fra ansatte i denne industrien som er svært bekymret for at de vil miste retten til dagpenger og dermed inntekt etter denne reduksjonen i antall permitteringsuker ble iverksatt. Saksbehandlingstiden for dagpenger er nå på fem uker, det i seg selv er svært krevende for enkelte siden de da må vente lenge på inntekt. Permitteringsvarsel i fiskeindustrien er i tillegg kort; ved mangel på ferskt råstoff er det tilstrekkelig å varsle permitteringer med tre dagers varsel og ikke fjorten dager som er hovedregelen for resten av arbeidslivet. Undertegnede mener det er viktig at vi klarer å opprettholde faste ansatte også i en næring som er svært væravhengig og med store sesongsvingninger. Når det ikke er råstoff som kommer tilbake fra havet, har ikke disse arbeidstakerne arbeid. Permitteringer er dessverre ofte nødvendig i denne næringen, men det har store økonomiske konsekvenser for de som berøres.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Rammevilkårene for fiskeindustrien har tradisjonelt vært mer uforutsigbare enn for mange andre næringer. Det skyldes i hovedsak naturgitte omstendigheter som gir ustabil tilgang på råstoff på grunn av sesongmessige variasjoner og værforhold. Næringen har over tid derfor hatt særskilte regler innenfor permitteringsordningen. Det har blant annet vært mer gunstige vilkår for rett til dagpenger under permittering, og arbeidsgivere har ingen lønnsplikt under permittering.
Særordninger for fiskeindustrien er i all hovedsak videreført, slik det også er sagt i Hurdalsplattformen. Problemet med uforutsette svingninger i tilgangen på råstoff er en god begrunnelse for at vi har et permitteringsregelverk, men er i seg selv ikke en tilstrekkelig begrunnelse for å opprettholde alle særreglene for fiskeindustrien. Næringen har endret seg og er ikke like sårbar nå som den var tidligere, blant annet som følge av utviklingen av oppdrettsnæringen, som gir bedre forutsigbarhet når det gjelder levering av råstoff. Antall permitterte har ligget forholdsvis stabilt de siste årene, og i 2018 som er det siste tallet vi har, var gjennomsnittlig permitteringsvarighet på om lag 20 uker ifølge tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Det er besluttet å redusere maksimal periode med rett til dagpenger under permittering i fiskeindustrien, fra 52 uker til 26 uker innenfor en 18-månedersperiode. Dette samsvarer med hvor lenge arbeidsgivere i næringslivet ellers er fritatt fra lønnsplikt under permittering, med tilsvarende dagpengerett til permitterte i andre næringer.
Muligheten til å permittere er viktig. Bedriftene kan ha flere faste ansatte, selv om det blir en midlertidig stans eller redusert produksjon. Alternativet kan være mer midlertidige ansettelser og innleie. Jeg mener dagens regelverk gir en god balanse mellom ulike hensyn. Det vil fortsatt sikre de ansatte økonomisk, samtidig som virksomhetene kan se på permittering som et bedre alternativ enn oppsigelser og midlertidighet.
I noen ekstraordinære tilfeller kan det likevel være behov for å permittere i lengre perioder. For å ta høyde for det, er det samtidig besluttet å innføre en unntaksbestemmelse som gir adgang til 52 uker dersom helt ekstraordinære forhold gir grunn for det, slik at det fortsatt er en mulighet for fiskeindustrien med utvidet permitteringsperiode.