Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:2426 (2021-2022)
Innlevert: 22.06.2022
Sendt: 22.06.2022
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 28.06.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil statsråden vurdere hvordan Norge kan forby reklame for selskap som tilbyr hjelp til å skaffe seg barn gjennom surrogati i utlandet?

Begrunnelse

Surrogati er ulovlig i Norge. Til tross for dette reklameres det for surrogati her i landet, og selskap som selger bistand til å få barn i utlandet gjennom surrogati markedsfører sine tjenester for et norsk publikum. Statsråden har sammenlignet surrogati industrien med menneskehandel og har også forsvart Norges forbud mot denne type virksomhet på en god måte. KrF støtter også statsråden i synet på at forbudet bør støttes opp med mulighet for straffereaksjon.
Samtidig reklamerer leverandører, som blant annet «Circle Surrogacy» for sine tjenester, og arrangerer informasjonsmøter i Oslo. Direkte reklame for selskaper som skal hjelpe nordmenn å begå ulovligheter er vanskelig å forsvare. En vurdering av hvilke juridiske muligheter man har for å stanse denne type reklame ville vært nyttig, og kan forhåpentligvis følges opp med et forslag om et markedsføringsforbud i Norge for slike tjenester.
Her kan man for eksempel se til Nederland som har en mindre restriktiv lovgivning rundt surrogati. Tross dette fastslår nederlandsk straffelov at markedsføring av (kommersiell) surrogati er forbudt. Dette betyr at ingen nettsteder kan annonsere for surrogati. I tillegg har foreldrene ikke lov til å lete etter en surrogatmor offentlig, for eksempel via sosiale medier. Dette gjelder også omvendt: en kvinne kan ikke offentlige annonsere at hun vil være surrogatmor.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Etter min vurdering er dagens regelverk tilstrekkelig. Det er ikke riktig av meg å kommentere konkrete saker, men jeg vil redegjøre generelt for rettstilstanden på dette området.
Bioteknologiloven § 2-15 fastsetter at befruktede egg bare kan settes inn i livmoren til den kvinnen som skal være barnets mor. Dette innebærer at surrogati ikke er tillatt i Norge. Etter § 7-5 første ledd straffes overtredelse av lovens bestemmelser med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Medvirkning straffes på samme måte, jf. straffeloven § 15. Privatpersoner som søker eller benytter seg av tilbud som er i strid med loven, inkludert surrogati, er unntatt fra straffansvar, jf. § 7-5 andre ledd.
Dette innebærer at det er straffbart å tilby eller utføre surrogati i Norge. Straffansvaret er begrenset til handlinger som utføres i Norge, men inkluderer også medvirkningshandlinger. Straffansvaret omfatter derfor også medvirkning i Norge, til surrogati som utføres i utlandet. Om dette står følgende i Prop. 95 L (2012-2013):

«Privatpersoner som i Norge formidler eller tilbyr tjenester til andre som ikke er tillatt etter loven vil etter omstendighetene omfattes av straffebestemmelsen, herunder medvirkningsansvaret. Tilsvarende gjelder virksomheter, foreninger og organisasjoner som medvirker til overtredelse av loven, typisk ved formidlingsvirksomhet.»

Ikke enhver bistand til surrogati i utlandet vil være straffbar medvirkning som rammes av straffebudet. Det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. For eksempel vil en ren informasjonsvirksomhet om rettstilstanden i andre land ikke betraktes som straffbar medvirkning. Videre vil heller ikke formidling av kontakt som består i å opplyse om hvilke klinikker i utlandet som utfører behandling i strid med bioteknologiloven, betraktes som medvirkning til at en slik behandling blir utført.
Hvis det derimot henvises til en konkret behandling, for eksempel ved å bestille plass, besørge innleggelse eller sende nødvendige dokumenter til behandler i utlandet, er det mer nærliggende å anse handlingene som medvirkning til at behandlingen blir utført. Det er domstolene som i den konkrete sak vil avgjøre om det dreier seg om straffbar medvirkning.