Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til fiskeri- og havministeren

Dokument nr. 15:2444 (2021-2022)
Innlevert: 23.06.2022
Sendt: 23.06.2022
Besvart: 30.06.2022 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Mener statsråden at praktiseringen med å pakke ferdig fangst om bord og sende den til utlandet for auksjon er ønskelig, eller vil statsråden iverksette nødvendige tiltak/endringer som bidrar til at råstoffet i større grad blir gjort tilgjengelig for den norske landindustrien?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt henvendelser fra næringsaktører som driver fiskerimottak, og hvor de har fremsatt en sterk bekymring knyttet til at enkelte fiskefartøy pakker ferdig sin fangst om bord, og sender den direkte til Danmark for auksjon.
Norske næringsaktører, som driver fiskerimottak, kan fortelle at denne praksisen bidrar til at fangsten ikke blir gjort tilgjengelig for norsk landindustri. Dette bidrar videre til redusert tilgang på råstoff for bearbeiding, lavere verdiskaping av det norske råstoffet, og færre norske arbeidsplasser.
Ovennevnte praksis er avdekket langs hele kysten, men er særlig blitt problematisert på Sunnmøre. Det rapporteres også om at det er en økende trend blant utvalgte fiskefartøy for å benytte seg av denne måten å gjøre det på.
Aktører undertegnende har vært i kontakt med opplever dette i strid med de politiske signaler og ønsker om økt bearbeiding, og at en større andel av råstoffet må gjøres tilgjengelig for det norske markedet. I tillegg stiller aktørene spørsmål ved om den refererte praksisen er lovlig.
Et mulig grep vil være å presisere dagens regler slik at en større andel av fisken må tilbys til det norske markedet. Dette kan gjøres gjennom egne auksjoner.
Ovennevnte problemstilling er også adressert i rapporten om: «Grønnere verdiskapning og økt bearbeiding av norsk sjømat».

Bjørnar Skjæran (A)

Svar

Bjørnar Skjæran: Jeg er opptatt av å tilrettelegge for økt verdiskaping i sjømatnæringen, lønnsomme arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Å øke bearbeidingen av sjømat i Norge er et viktig mål for regjeringen, et mål som er tydelig forankret i Hurdalsplattformen. Rapporten fra
Tveiterås-utvalget utgjør et nytt, oppdatert og viktig kunnskapsgrunnlag for å vurdere tiltak og endringer som vil bidra til at råstoff i større grad blir gjort tilgjengelig for den norske landindustrien. Praksisen representanten referer til i sitt spørsmål er ikke ulovlig. Fangsten omsettes, etter det vi kjenner til, i Norge i første hånd, og blir sendt på auksjon i utlandet for omsetning i annenhåndsmarkedet. Dette i tråd med salgs- og forretningsvilkår fastsatt av fiskesalgslagene, etter deres fullmakter i fiskesalgslagsloven. Jeg noterer meg representantens bekymring og ytring om at en større del av norsk råstoff må tilbys til det norske markedet, gjennom egne auksjoner. Det er som kjent fiskesalgslagene som fastsetter salgs- og forretningsvilkår iht. fiskesalgslagsloven. Salgslagene skal iht. fiskesalgslagsloven sørge for «ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av viltlevande marine ressursar ved å leggje til rette for gode rammer for førstehandsomsetning». Jeg forventer at salgslagene er sitt ansvar bevist, og at de i dette også ser hen til landindustriens interesser. Jeg er opptatt av at det skal være reell konkurranse om råstoffet og at det skal være like konkurransevilkår i førstehåndsmarkedet slik at bearbeidingsindustrien får gode muligheter til å konkurrere om råstoff. Det er uheldig at råstoff lukkes ute fra markedsplassen i stedet for at det legges ut til åpen konkurranse på auksjon. Det er derfor positivt at Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag og Vest-Norges fiskesalslag har innført nye salgsomsetningsvillkår for omsetningen av fryst torsk og sei fra 1. januar i år. Her stilles krav om at minst 50 % av råstoffet skal på auksjon. Tiden får vise om dette er tilstrekkelig og om det bidrar til økt konkurranse om råstoffet, men dette var etter vårt syn et riktig og viktig grep. Det overordnede spørsmålet om tilgang på råstoff og konkurranse i førstehåndsomsetningen er et av momentene jeg vil skal sees nærmere på i oppfølgingen av Tveiterås-utvalgets rapport. Jeg har fått mange høringsinnspill til i rapporten. Fristen på høringen gikk ut 1. juni, og Nærings- og fiskeridepartementet er nå i gang med å gjennomgå og vurdere høringsinnspillene.