Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til finansministeren

Dokument nr. 15:2494 (2021-2022)
Innlevert: 29.06.2022
Sendt: 29.06.2022
Besvart: 05.07.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Spørsmål

Lan Marie Nguyen Berg (MDG): Hurdalsplattformen sier at forvaltningen av SPU “skal bygge på "økonomisk ansvarlighet, åpenhet og langsiktighet og ivareta menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.” Oljefondet har den siste tiden stemt imot muligheten for ansattrepresentasjon i styret til Activision Blizzard, imot at Shell skal sette mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, og imot at McDonalds må rapportere for bruk av drektighetsbur for gris hos sine kjøttprodusenter.
Mener regjeringen disse avgjørelsene er i tråd med regjeringens ambisjoner for fondet?

Begrunnelse

Hurdalsplattformen sier at “Forvaltningen av SPU skal ha bred legitimitet og være i tråd med interessene og verdiene til det norske folk og de etiske retningslinjene for fondet. Forvaltningen skal bygge på økonomisk ansvarlighet, åpenhet og langsiktighet og ivareta menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.”
21.06.22 stemte SPU mot et forslag som ville gitt ansatte i Activision Blizzard mulighet til å ha representasjon i styret. Med tanke på regjeringens ambisjoner for en arbeidslivspolitikk i Norge hvor arbeidere skal ha mulighet til innflytelse og påvirkning, er det viktig å forstå hvorvidt regjeringen støtter avgjørelser som gir mindre muligheter for påvirkning til arbeidere. Det er også verdt å merke seg at Activision Blizzard har hatt store utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og seksuell trakassering, som ytterligere kan understreke behovet for at ansatte får mulighet til å være representert i bedriften sitt øverste styre.
I fjor vedtok finanskomiteen under sin vurdering av oljefondet at “Brudd på internasjonale standarder for dyrevelferd kan regnes som et "særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer". Regjeringen nevner ikke dyrevelferd i sine ambisjoner for SPU. Hvorvidt det bør sees på som etisk å investere i drift som sperrer griser inne i bur hvor de ikke kan bevege på seg over lengre tid, er noe regjeringen bør ta stilling til i sin forvaltning av fondet. 26.05.22 stemte SPU mot at McDonalds skulle rapportere om bruk av slike drektighetsbur. McDonalds sa i 2012 at de skal gå vekk fra bruk av drektighetsbur innen slutten av 2022, men vil ikke nå målet innen årsslutt. Bedriften har også brukt pandemien som unnskyldning for å ikke nå målet, selv om pandemien inntraff de fleste land åtte år etter at McDonalds sa de skulle fase ut burene innen ti år.
Hurdalsplattformen sier:“SPU skal legge til grunn et langsiktig mål om nullutslipp fra selskapene fondet har investert i.” Likevel stemte SPU i mot at Shell skulle sette mål for utslippskutt på deres generalforsamling 24.05.22 Dette er en avgjørelse som ikke er i tråd med regjeringens egne vedtatte ambisjoner, og som får en til å lure på om regjeringen har gått vekk fra Hurdalsplattformens ambisjoner, eller om det er slik at regjeringen har manglende dialog med SPU om forventningene til fondet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Det følger av lov om Statens pensjonsfond at målet med investeringene i Statens pensjonsfond utland (SPU) skal være å oppnå høyest mulig avkastning med en akseptabel risiko. Innenfor denne finansielle målsettingen skal fondet være en ansvarlig investor.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av SPU og fastsetter investeringsstrategien og rammer for forvaltningen. Viktige veivalg forankres i Stortinget.

Forvaltningsmandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank stiller krav om at hensyn til miljø, samfunn og selskapsstyring skal integreres i forvaltningen av SPU, og at Norges Bank skal fastsette prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet i tråd med internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper fra OECD og FN.

Norges Bank bruker betydelige ressurser og et bredt spekter virkemidler i arbeidet med ansvarlig forvaltning. Stemmegiving på generalforsamlinger og løpende dialog med selskapene er sentralt. Fondet er en stor og langsiktig investor med investeringer i flere tusen selskaper på tvers av bransjer og markeder globalt, men eier kun en liten andel i hvert selskap. Det er selskapenes styrer som er ansvarlig for selskapets strategi, herunder hvordan selskapet håndterer sosiale og miljømessige forhold. Banken har som del av den ansvarlige forvaltningen utarbeidet forventningsdokumenter på flere områder, blant annet om klima, menneskerettigheter, barns rettigheter og skatt og åpenhet. Dokumentene retter seg mot styrene i selskapene der fondet er investert og benyttes som utgangspunkt for bankens ansvarlige forvaltning, blant annet for stemmegivningen og eierskapsdialogen med selskapene.

På generalforsamling i selskapet Activision Blizzard 21. juni 2022 stemte Norges Bank for et aksjonærforslag om utarbeidelse av en rapport om selskapets aktiviteter som skal bidra til å forhindre «Abuse, Harassment and Discrimination». Banken begrunnet støtten til dette forslaget med at styret bør redegjøre for viktig bærekraftsrisiko som selskapet står overfor, og de videre miljømessige og samfunnsmessige konsekvensene av selskapets aktiviteter og produkter. Bærekraftsrapportering bør være i tråd med relevante, internasjonale rapporteringsstandarder og understøtte investorer i analyse av risiko og muligheter. I tilfeller der selskapets rapportering ikke tilfredsstiller bankens behov som en finansiell investor, vil banken vurdere å støtte velbegrunnede aksjonærforslag om rimelige rapporteringskrav. Norges Bank stemte 25. mai 2022 for flere aksjonærforslag i McDonalds med samme begrunnelse. Banken vil imidlertid ikke støtte forslag som tilsynelatende vil påtvinge selskapet en strategi eller innebære detaljstyring, urealistiske tidslinjer eller mål for implementering.

Norges Bank har en bred og prinsipiell tilnærming i eierskapsutøvelsen. Banken foretar prioriteringer av hvilke temaer og selskaper som skal følges opp gjennom dialog med selskapene og vil normalt fokusere på selskapene med størst verdi i fondet, men prioriterer også enkelte strategisk valgte temaer som følges opp over flere år. Finansdepartementet la i årets fondsmelding (Meld. St. 9 (2021-2022)) opp til å videreutvikle og styrke arbeidet med klimarisiko i SPU, herunder at bankens ansvarlige forvaltning baseres på et langsiktig mål om at selskapene fondet er investert i, innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Stortinget sluttet seg til dette.

Etikkrådet overvåker fondets portefølje systematisk for grove normbrudd i strid med retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. I slike saker gir Etikkrådet råd til Norges Banks hovedstyre, som tar beslutninger. Kriteriene i de etiske retningslinjene bygger på internasjonale konvensjoner og retningslinjer. Det etiske rammeverket har vært gjenstand for flere gjennomganger, senest av Etikkutvalget som la frem sin utredning (NOU 2020: 7 Verdier og ansvar) i 2020.

Etikkutvalget pekte i sin utredning på at det er bred oppslutning i Norge og internasjonalt om at dyr har rett til å bli behandlet uten unødige påkjenninger eller belastninger. Utvalget mente imidlertid at det ikke ville være hensiktsmessig å opprette et eget utelukkelseskriterium for dyrevelferd, fordi det er viktig at retningslinjene holdes på et tilstrekkelig overordnet nivå slik at hensyn på ulike områder kan omfattes uten å bli særskilt nevnt. Finansdepartementet pekte i Meld. St. 24 (2020-2021) på dyrevelferd som et aktuelt område som vil kunne falle inn under retningslinjenes bestemmelser om «andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer». Stortinget sluttet seg til disse vurderingene.

Min ambisjon er at SPU, innenfor rammene av å være et stort, statlig, globalt og langsiktig fond, er ledende på ansvarlig forvaltning. Det er tett oppfølging av og åpenhet om Norges Banks forvaltning, og jeg mener rammeverket for ansvarlig forvaltning og det omfattende arbeidet banken legger ned på dette området gjør at denne ambisjonen gjenspeiles i den løpende forvaltningen.