Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:2612 (2021-2022)
Innlevert: 10.08.2022
Sendt: 11.08.2022
Besvart: 23.08.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): 10. august kom nye KPI-tall. De viste en vekst på 6,8 % det siste året. I følge SSB ville prisveksten vært 8,9 % uten strømstøtteordningen.
Hva ville prisveksten vært med en strømstøtteordning på 100 % kompensasjon av alt over 50 øre kWh?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Finansdepartementet har ikke tilgang til samme tallgrunnlag eller beregningsopplegg som SSB. Likevel kan en grov tilnærming indikere at konsumprisveksten isolert sett anslagsvis hadde vært om lag 6,0 pst. i juli dersom strømstøtteordning ga 100 pst. kompensasjon for strømpriser over 50 øre/kWh.
Strømstøtte vil på kort sikt dempe konsumprisveksten. På noe lengre sikt vil imidlertid en avgiftsøkning som dekkes inn med økt bruk av oljepenger, forsterke presset i økonomien ved å bidra til økt aktivitet og press på priser og lønninger. En ekspansiv budsjettpolitikk vil bidra til høyere rente og sterkere kronekurs.