Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2694 (2021-2022)
Innlevert: 22.08.2022
Sendt: 23.08.2022
Besvart: 30.08.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): I 2020 estimerte NVE at strømprisene for en gjennomsnittlig husholdning ville øke opp mot 1200 kr i året grunnet elektrifisering av sokkelen, med datidens prisforventning.
Kan statsråden bes avklare, basert på årets august priser i sørlige Norge, hvor mye mer vil en vanlig norsk husholdning (20 000 kwt/årlig) måtte betale i året i økt strømregning, i alle prisområder, dersom norsk sokkel elektrifiseres med kraft fra land, gitt dagens priser og at kapasiteten av dagens kraftproduksjon ikke øker?

Begrunnelse

Kraft fra land krever store investeringer og rapporter viser at en slik elektrifisering av sokkelen også vil påvirke befolkningens strømregninger. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslo i 2020 at en gjennomsnittlig husholdning vil få økte strømkostnader på mellom 106 til 1 197 kroner per år i perioden 2025-2040.
Som forrige regjering skrev: Alle store elektrifiseringstiltak, inkludert mer bruk av kraft fra land på norsk sokkel, gir isolert sett høyere kraftpriser i Norge. Spørsmålet er da hvor mye høyere priser, noe som bør ha blitt både regnet på og vurdert av dagens regjering, med de nye prisbildene.

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: Det er ikke gjort liknende beregninger siden NVE så på dette i 2020. Det er videre usikkert hvordan nye beregninger med forutsetningene som legges til grunn i spørsmålet vil slå ut. Elektrifisering gir økt etterspørsel etter kraft og kan isolert sett føre til høyere priser. Dagens prisbilde er svært variabelt med lave priser i Midt- og Nord-Norge og høye priser i Sør-Norge. En økt elektrifisering vil derfor kunne slå ut ulikt i forskjellige prisområder, og vil også avhenge av hvilke forutsetninger som legges til grunn når det gjelder ny produksjonskapasitet og overføringskapasitet i de ulike områdene.