Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:2695 (2021-2022)
Innlevert: 23.08.2022
Sendt: 23.08.2022
Besvart: 26.08.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Viser til at Kunnskapsdepartementet har lyst ut rammeavtale om utredning av regulering og finansiering av private barnehager – juridiske og økonomiske problemstillinger (22/2335). Hvorfor lyser departementet ut dette arbeidet på anbud i stedet for å sikre at man selv har kompetanse på feltet, og hva er argumentasjonen for at man inngår en toårig rammeavtale, med mulig forlengelse på ett år, da dette er lengre enn det regjeringen har signalisert at de kommer til å bruke på å legge fram varslede endringer?

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Regjeringen ønsker at offentlige tilskudd og foreldrebetaling i større grad skal gå til barna og ikke til profitt hos barnehageeiere. Derfor vil vi utforme et regelverk som sikrer kommunene bedre demokratisk styring og kontroll med sektoren. Regelverket skal sette en stopper for kommersialiseringen, gi ideelle og små privateide barnehager bedre rammevilkår og regulere kjøp og salg av barnehager strengere.
Dette er store oppgaver som blir viktige å følge opp på en grundig og ryddig måte, samtidig som det er behov for å gjøre endringer raskt. Regjeringen skal foreta en gjennomgang av regelverket innen utgangen av 2023. For å oppnå dette løftet, vil det være nødvendig å supplere departementets eksisterende kompetanse med ytterligere spisskompetanse. Det er med andre ikke riktig slik representaten hevder at departementet ikke har kompetanse på feltet. Dette handler om å supplere og utvide kompetansen for å sikre at regjeringens forslag vil ha ønsket effekt.
Regelverksarbeidet for private barnehager omfatter en rekke krevende rettsområder. Arbeidet med å vurdere nye reguleringer og finansiering av private barnehager vil blant annet kunne reise en rekke EØS-rettslige spørsmål. Det vil også kunne oppstå spørsmål ved eventuelle folkerettslige og konstitusjonelle forhold som det er behov for å få belyst. Det er viktig å sørge for at slike spørsmål er grundig utredet. For å sikre at vi legger frem et godt og robust forslag til nytt styrings- og finansieringssystem, vil dybdekunnskap om eksempelvis finansiell økonomi og god regnskapsforståelse være viktig. Dersom egne fagmiljøer på disse feltene skal bygges opp i departementet, vil det være utfordrende å oppnå reelle endringer i barnehagensektoren like fort som regjeringen ønsker.
Samtidig vil jeg vise til at dette er en rammeavtale hvor departementet gjør avrop etter behov. På denne måten sikrer vi oss tilgang til nødvendig kompetanse og ressurser, dersom hensynet til kompleksiteten eller fremdriften i arbeidet tilsier dette. Bakgrunnen for at den utlyste rammeavtalen er toårig, er at det kan oppstå behov for bistand i ulike deler av lovprosessen og/eller ved implementering av nytt regelverk.
Regjeringen har store ambisjoner om å forbedre styringen og finansieringen i barnehagesektoren, og da er det en forutsetning at forslagene våre er svært grundig og godt utredet fra alle relevante fagfelt.