Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:2845 (2021-2022)
Innlevert: 07.09.2022
Sendt: 08.09.2022
Besvart: 13.09.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Aleksander Stokkebø (H)

Spørsmål

Aleksander Stokkebø (H): Hvordan settes sakkyndig komite sammen for å ivareta uavhengighet, herunder uavhengighet både fra de etablerte juristutdanningene og søkerinstitusjonene, og kan statsråden nærmere presisere hvilke vilkår som må være oppfylt for at institusjonen skal oppfylle kravet til "fagmiljø"?

Begrunnelse

Det vises til endringen av gradsforskriften og søknader om godkjenning av masterutdanning i rettsvitenskap fra UiS, UiA og BI. For å få godkjent studiene skal de akkrediteres av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som et unntak fra regelen om at universiteter er selvakkrediterende. NOKUT har nedsatt en sakkyndig komité som skal vurdere søknadene.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Etter universitets- og høyskoleloven er NOKUT faglig uavhengig i arbeidet med kvalitetssikring og akkreditering av studieprogram. De har fastsatt krav til sakkyndiges kompetanse i studietilsynsforskriften § 5-6. første ledd:
Ved akkreditering av studietilbud på bachelor- og mastergradsnivå skal den sakkyndige komiteen samlet ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av relevante studietilbud. I tillegg skal komiteen ha slik kompetanse

a. Minst én skal ha formell kompetanse på et høyere nivå enn det studietilbudet som skal akkrediteres.
b. Minst én skal ha relevant internasjonal kompetanse ved vurdering av studietilbud på mastergradsnivå.

Det betyr at de sakkyndige må kjenne det relevante fagfeltet i Norge. På masternivå legger NOKUT normalt også vekt på at én av de sakkyndige skal komme fra ett av de andre nordiske landene, for å sikre et utenfraperspektiv. Det har de også gjort i dette tilfellet. I tillegg er det alltid med en studentrepresentant.
I denne saken har Justis- og beredskapsdepartementet vært opptatt av at de nye utdanningene for graden master i rettsvitenskap skal være generalistutdanninger på samme måte som de eksisterende utdanningene for denne graden, ettersom master i rettsvitenskap kvalifiserer for å søke på stillinger som advokatfullmektig og dommerfullmektig, mv.
For å sikre et slikt samsvar på tvers av institusjonene er det nødvendig at NOKUT blant de sakkyndige som vurderer de nye studiene for master i rettsvitenskap, har fagfolk med erfaring fra dagens juss-utdanninger.
Når det gjelder kravene til fagmiljø, har Kunnskapsdepartementet i studiekvalitetsforskriften § 3-2 definert kravene til fagmiljø for å kunne tilby mastergradsprogram slik:

(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.
(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt.

Disse kravene er nærmere presisert i studietilsynsforskriften § 2-3. De viktigste kravene der er at minst halvparten av de ansatte (årsverkene) som er tilknyttet studietilbudet, må ha hovedstilling ved institusjonen, og at det må være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. For masterstudier må 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet ha førstestillingskompetanse, hvorav minst ti prosent med professor- eller dosentkompetanse.
For så bredt sammensatte studieprogram som dem for graden master i rettsvitenskap vil «de sentrale delene av studiet» utgjøre mange ulike juridiske spesialiseringer. Det er derfor forståelig at det kan ta litt tid for nye institusjoner å få alt på plass.