Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:2847 (2021-2022)
Innlevert: 07.09.2022
Sendt: 08.09.2022
Besvart: 14.09.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Hva er videre fremdriftsplan for regjeringens og departementets arbeid med finansieringssystemet for private barnehager og vil regjeringen fortsatt gjennomgå hele finansieringssystemet innen utgangen av 2022?

Begrunnelse

Da regjeringen la frem sitt forslag til ny barnehagelov i april 2022 sa statsråden at dette kun var en start. I pressemeldingen uttalte statsråden at «Vi vil i løpet av 2022 gjennomgå hele finansieringssystemet for private barnehager».
Det kan nå virke som om denne gjennomgangen er utsatt med ett år. I svar på skriftlig spørsmål (Dokument nr. 15:2695 (2021-2022)) skriver statsråden: «Regjeringen skal foreta en gjennomgang av regelverket innen utgangen av 2023». Det vil etter spørsmålsstillers syn være svært uheldig om denne prosessen blir forsinket.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Regjeringen har satt i gang et større arbeid med å vurdere reglene for styring og finansiering av private barnehager. Dette følges opp ambisjonene i Hurdalsplattformen og endringene i barnehageloven som regjeringen la frem for Stortinget denne våren.
Vi ønsker å gi kommunene mer demokratisk styring og kontroll med sektoren, stoppe kommersialiseringen og stramme inn regelverket for private barnehager for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. I dette arbeidet vil vi også se på muligheten for å regulere kjøp og salg av barnehager strengere, og vi vil vurdere kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager. Regjeringen vil legge frem en ny nasjonal barnehagestrategi i vinter som vil konkretisere flere av disse ambisjonene. Arbeidet baseres blant annet på rapportene fra Velferdstjenesteutvalget og Storberget-utvalget, som begge peker på behovet for endringer i finansieringssystemet.
Arbeidet er ikke forsinket. Gjennomgangen pågår nå i 2022, men vil pågå også inn i 2023 blant annet fordi de konkrete forslagene må sendes på høring, og høringen også oppsummeres, før endelige forslag kan legges frem for Stortinget.