Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2862 (2021-2022)
Innlevert: 09.09.2022
Sendt: 09.09.2022
Besvart: 16.09.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Kathy Lie (SV)

Spørsmål

Kathy Lie (SV): Det er nå snart tre år siden Arkivlovutvalget overleverte utredningen «Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver», og ny arkivlov er sendt på høring.
Hva er videre framdriftsplan for ny arkivlov, og hva er status for planene om å etablere en nasjonal sektorstrategi slik Arkivforbundet og Arkivverket etterspør?

Begrunnelse

Stortingets behandlet 18. mars 2022 innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av Dokument 3:10 (2016-2017) om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Et samlet Storting vedtok komiteens innstilling blant annet om at arkivering, journalføring og åpenhet er med på å styrke den demokratiske debatten og tilliten til styringen av Norge og at ansvarlige departementer løpende må vurdere nye tiltak.
Gjeldende arkivlov er svært utdatert, og bidrar til å hindre utvikling og digitalisering av forvaltningen generelt og dokumentasjonsforvaltningen spesielt. Jeg vil derfor understreke at det haster med fornyelse av loven. Jeg ber om en status for arbeidet og om en forpliktende fremdriftsplan, inkludert når Stortinget kan vente å få oversendt lovproposisjonen til behandling.
Det er slik jeg ser det ikke formulert noen sammenhengende arkivpolitikk fra regjeringen. Det er derfor svært positivt om det kan settes i gang arbeid med en sektorstrategi, slik at man får lagt grunnlag for systematisk utvikling og god ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivåene. Det har i flere år vært en sektorstrategi for blant annet biblioteksektoren.
Stortinget ba i juni 2017 med følgende partier stående bak; Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, MDG, KrF og Venstre, om at det ble igangsatt en bred arkivutredning:

"Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer".

NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø var satt søkelys på nødvendig utredning som forarbeid til ny lov, og jeg kan ikke se at den svarer på Stortingets ønske om en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner. Også i lys av dette vil det være avgjørende å få på plass en strategi.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Høringsfristen for ny arkivlov utløp i januar i år. Departementet jobber nå med en lovproposisjon. Arbeidet med ny arkivlov er et omfattende arbeid med til dels krevende problemstillinger som må avklares før et lovforslag kan presenteres for Stortinget.
Jeg er ikke enig i at gjeldende arkivlov er svært utdatert og til hinder for utvikling og digitalisering i forvaltningen, slik representanten framholder i sin begrunnelse for spørsmålet. Både dagens lov og lovforslaget som ble sendt på høring, har en prinsipiell og overordnet innretning, nettopp for å ikke være til hinder for utvikling. I påvente av ny arkivlov har Arkivverket, i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet, etablert en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. Målet med sandkassa er å utforske det juridiske handlingsrommet og tilrettelegge for innovasjon og teknologiutvikling. I sandkassa får virksomheter råd og veiledning fra Arkivverket for å kunne finne gode tekniske løsninger innenfor gjeldende regelverk. Prosjektet har vist at dagens regelverk i all hovedsak ikke er til hindring for å utvikle nye typer saks- og arkivsystemer og andre digitale løsninger. Når det er sagt, mener jeg at det likevel er viktig å få på plass et nytt og oppdatert regelverk. Jeg har som mål at Stortinget skal få oversendt en lovproposisjon til behandling våren 2024.
Spørsmålet om en nasjonal strategi for arkivutvikling har over tid vært en del av dialogen som departementet har hatt med ulike aktører i arkivfeltet. Dette er også spilt inn av flere instanser i forbindelse med høringen av forslaget til ny arkivlov. Arkivverket har i oppgave å iverksette nasjonal politikk på arkivfeltet og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som del av dette arbeidet, er det naturlig at Arkivverket vurderer nærmere behov og utfordringer. Jeg vil i første omgang derfor be Arkivverket om å se på innspillene fra sektoren. Fra departementets side må vi imidlertid nå prioritere arbeidet med å ferdigstille forslaget til ny arkivlov.