Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2945 (2021-2022)
Innlevert: 20.09.2022
Sendt: 20.09.2022
Besvart: 27.09.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Mahmoud Farahmand (H)

Spørsmål

Mahmoud Farahmand (H): Hvilke konkrete tiltak og handlinger gjennomfører regjeringen for å konfrontere det iranske regimets undertrykking av egen befolkning, og mer kvinners rettigheter og rett til selvbestemmelse?

Begrunnelse

Undertegnede legger til grunn at det som fremkommer her er kjent for statsråden og hennes stab.
I september 2022 omkom den 22 år gamle iranske kvinnen Mahsa Amini etter å ha blitt påført skader i forbindelse med en arrestasjon av det iranske moralpolitiet. Amini ble arrestert fordi hun ikke etterlevde kravet om å dekke seg til (bære hijab) på en korrekt måte. Under arrestasjonen skal hun ha blitt påført hodeskader som etter hvert førte til hennes død. De iranske styresmaktene påla familien å gravlegge henne så å si umiddelbart. Hensikteten med dette pålegget var sannsynlig for å redusere oppmerksomheten rundt Mahsa Aminis tragiske og voldelige død.
I etterkant av denne hendelsen har det pågått demonstrasjon i deler av Iran. Demonstrantene møtes med vold, og basert på tidligere erfaringen kan man kun forvente at iranske styresmakters voldsbruk vil tilta inntil de fredelige demonstrasjonene er fullt og helt slått ned.
Norge har en viktig posisjon i sikkerhetsrådet, og FN ambassadør Mona Juul og utenriksministeren har ved flere anledninger uttalt at kvinners- og jenters rettigheter er en viktig prioritering for Norge. Dette kan være en gylden anledning til å demonstrere viktigheten av dette temaet.
Jeg håper å få et konstruktivt og opplysende svar, som kan gi undertegnede og allmenheten innsikt i regjeringens reelle tiltak og handlinger.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: La meg først uttrykke min dypeste medfølelse med Mahsa Aminis familie i Iran og Norge. Jeg deler fortvilelsen og harmen som har kommet til uttrykk etter hennes tragiske dødsfall. Irans håndhevelse av hijab-påbudet er et brudd på kvinners menneskerettigheter. Dersom undersøkelser viser at Mahsa Amini ble utsatt for vold som førte til døden, må de skyldige holdes ansvarlige.
Mange er også drept og skadet i demonstrasjoner som har funnet sted i kjølvannet av dødsfallet. Jeg tar sterk avstand fra Irans undertrykkelse av befolkningen i strid med menneskerettighetene og fordømmer grov og unødvendig voldsbruk.
Dette har jeg gjort klart både i offentlige uttalelser etter dødsfallet og direkte til Irans utenriksminister i mitt møte med ham i New York 22. september.
Norge har en bred og omfattende dialog med Iran, og arbeider kontinuerlig med å påvirke Iran til å respektere og implementere menneskerettighetene. Dette gjøres både bilateralt med iranske myndigheter og multilateralt gjennom ulike fora i FN-systemet. I tillegg er Utenriksdepartementet i jevnlig dialog med menneskerettighetsforkjempere som arbeider for å bedre situasjonen.
Norges ambassade i Teheran hadde i august i år et møte med det offisielle iranske organet High Council for Human Rights, hvor Norge uttrykte bekymring vedrørende menneskerettighetssituasjonen i Iran.
Utfordringer knyttet til diskriminering, menneskerettighetsbrudd og vold mot kvinner og jenter står også sentralt i den årlige resolusjonen om menneskerettighetssituasjonen i Iran. Denne forhandles i Generalforsamlingen hver høst og Norge sitter i kjernegruppen. Resolusjonen uttrykker også dyp bekymring for overdreven maktbruk i møte med protestbevegelser.
Norge vil fortsette å ta opp situasjonen i Iran i FNs menneskerettighetsråd. Vi vil også fortsette å utfordre Iran til å følge opp anbefalingene de har mottatt i de universelle periodiske vurderingene av Iran i FNs menneskerettighetsråd. En av Norges anbefalinger gikk ut på å skape trygge og gode vilkår for sivilsamfunnet og menneskerettighetsforkjempere i Iran, spesielt kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. En annen anbefaling var å sikre rettighetene til internerte og fanger. Begge anbefalingene ble akseptert av Iran.
Respekt for menneskerettighetene ligger til grunn for regjeringens internasjonale engasjement for kvinners rettigheter og likestilling. Kjernen i arbeidet er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Vi vil videreføre dialogen om menneskerettigheter med iranske myndigheter, og vi vil fortsette å sette fokus på kvinners menneskerettigheter i Iran.