Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:325 (2022-2023)
Innlevert: 04.11.2022
Sendt: 07.11.2022
Besvart: 14.11.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): Det mobile kraftverket på Nyhamna i Aukra ble nylig solgt til Honduras, i stedet for å bli flyttet til sørlige deler av Norge for å styrke kraftberedskapen, som er anstrengt før vinteren. Nylig kom det frem at Statnett solgte kraftverket til Honduras fremfor interessenter som ville benytte kraftverket i Ukraina, som er i desperat mangel på kraft da krigen har svekket deres kraftsystem sterkt.
Kan statsråden svare på om Statnett orienterte regjeringen om valget av Honduras, og hvilke vurderinger som lå til grunn for det valget?

Begrunnelse

Aftenposten hadde nylig en sak om at Statnett takket nei til et tilbud som kunne gitt Ukraina et norsk reservekraftverk. Det aktuelle kraftverket er det siste norske reservekraftverket av sitt slag. Til tross for en anstrengt kraftsituasjon i Norge valgte Statnett å selge kraftverket. Dette er alvorlig av flere grunner. Spørsmålsstiller vil påpeke at Norge i sin tid hadde to gasskraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. De kunne startes hvis det ble strømmangel i Midt-Norge. Nå er energisituasjonen i Norge mer uforutsigbar enn på lenge, og Norge har ingen reservekraftverk. Spørsmålsstiller vil også peke på den alvorlige situasjonen i Ukraina, som har fått store deler av sin kraftforsyning ødelagt som følge av Russlands brutale krigføring. Gasskraftverket kunne ha kommet til nytte for det krigsherjede Ukraina, men i stedet valgte Statnett å selge til Honduras.

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: Statnett presenterte 30. september 2022 mulige tiltak med hensikt å unngå rasjonering dersom kraftsituasjonen i Sør-Norge skulle utvikle seg til å bli svært anstrengt, såkalte SAKS-tiltak. En viktig forutsetning for de vurderte tiltakene er at de skal kunne ha effekt førstkommende vinter (vinteren 2022/2023). Det har ikke vært aktuelt å flytte reservekraftverket fra Nyhamna til Sør-Norge som et ledd i dette arbeidet. En slik flytting vil være tidkrevende og kostbar prosess, og en eventuell ny plassering avhenger av tilgang på gass.
Med de foreslåtte tiltakene mener Statnett at de har tilstrekkelige med tiltak som kan iverksettes i Sør-Norge i møte med en eventuell svært anstrengt kraftsituasjon. Ett av tiltakene som er presentert er muligheten til å bruke gasskraftverket på Mongstad.
Prosessen med å selge reservekraftverket på Nyhamna startet allerede i 2015, etter at det ble besluttet å avvikle det som et tiltak for svært anstrengte kraftsituasjoner i region Midt-Norge. Beslutningen var basert på at behovet ikke lenger var til stede etter at nettet til regionen var blitt forsterket.
Salget av reservekraftverket har vært en ordinær salgsprosess av et anlegg som det ikke lenger ble vurdert å være behov for, og der grunnlaget for både anleggskonsesjon og utslippstillatelse ikke lenger var til stede. Gjennom eierdialogen ble Olje- og energidepartementet tidlig i salgsprosessen orientert om at reservekraftverkene både på Nyhamna og på Tjeldbergodden skulle selges. Statnett har ikke tatt opp saken med departementet under denne regjeringen, men det er samtidigviktig å understreke at det ikke er et anliggende for regjeringen å godkjenne denne typen transaksjoner. Det er derfor heller ikke naturlig at Statnett skulle orientere regjeringen om hvilke vurderinger som lå til grunn for valget av Honduras.
La meg avslutningsvis understreke at regjeringen er svært opptatt av at Norge bidrar med materiell til Ukraina slik at landet kan opprettholde og gjenopprette sin energiforsyning. Det er en tett dialog mellom ulike aktører i Norge og ukrainske energiaktører om hva som er de faktiske behovene. For eksempel sendte Statnett i sommer beredskapsmaster, to spesialbiler og en rekke typer spesialutstyr til Ukraina. I tillegg har Agder Energi Nett, Enida, Glitre Energi Nett også sendt utstyr, og det er ytterligere bistand på energiområdet under forberedelse.