Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:437 (2022-2023)
Innlevert: 17.11.2022
Sendt: 18.11.2022
Besvart: 24.11.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Alfred Jens Bjørlo (V)

Spørsmål

Alfred Jens Bjørlo (V): Vil statsråden sørge for å legge inn en presisering i forskriften om at strømavlastende termiske energiløsninger, som fjernvarme og benyttelse av overskuddsenergi, ikke erstattes med mindre strømbesparende tiltak i energitilskuddsordningen til bedrifter?

Begrunnelse

Klima- og miljødepartementet har nå gjennomført en skriftlig høring til forskriften om energitilskuddsordningen for næringslivet. I noen av innspillene blir det ytret bekymring for at ENØK-tiltakene, som er en del av støtteordningen, vil føre til at bedrifter bytter ut strømbesparende tiltak med mindre energieffektive tiltak enn det som allerede benyttes. Slik Venstre ser det må dette være det motsatte av regjeringens intensjon i forbindelse med strømstøtteordningen. Derfor bør det være helt tydelig av forskriften at de mest strømsparende tiltakene ikke skal byttes ut, men at bedriftene skal kunne supplere med flere strømsparende tiltak i virksomheten. Det vil være svært uheldig for kapasiteten i strømnettet om bedrifter bruker ENØK-tiltakene til å bytte ut fjernvarme, som gir en stor besparelse i kraftnettet. Å flytte forbruk fra lokale fjernvarmenett til strømnettet vil også være med å presse strømprisene opp. Det er viktig at "hullene" i ENØK-tiltakene tettes slik at tiltakene ikke virker mot sin hensikt. Derfor vil det være nødvendig med en tekst som presiserer at benyttelse av overskuddsenergi som fornybar energibærer ikke skal byttes ut med mindre strømsparende tiltak. Potensialet i å avlaste kraftnettet med benyttelse av fjernvarme er betydelig i byer og tettsteder der hvor det ikke produseres kraft. Følgelig må ENØK-tiltakene være både kostnadseffektive og også ivareta at termisk energiproduksjon i form av fjernvarme fortsatt blir benyttet. Det vil også være viktig at ENØK-tiltakene i denne energitilskuddsordningen ikke kommer i konflikt med ENOVAs praksis i eksisterende støtteprogram for energieffektive tiltak.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til at Stortinget gjennom behandling av Prop. 142 S (2021-2022), jf. Innst. 34 S (2022-2023) har vedtatt å opprette en midlertidig søknadsbasert energitilskuddsordning administrert av Enova. Formålet med ordningen er å hjelpe strømintensive foretak i en overgangsperiode med å omstille seg i lys av de høye strømprisene. Utkast til forskrift for energitilskuddsordningen ble sendt på forkortet offentlig høring 4. november, med høringsfrist 11. november. Departementet mottok om lag 50 høringssvar. Forskrift for ordningen ble fastsatt 21. november 2022.

I Prop. 142 S (2021-2022), som Stortinget har sluttet seg til, ble energitiltakene som foretak kan søke om støtte til listet opp. I forbindelse med høring av utkast til forskrift, har departementet fått innspill om at strømavlastende termiske energiløsninger ikke bør erstattes med mindre strømbesparende tiltak. I likhet med stortingsrepresentanten, peker flere av høringsinstansene på at dette bør presiseres i forskrift.

Jeg vil understreke at hensikten med energitilskuddsordningen er å hjelpe energiintensive bedrifter i en overgangsperiode, herunder å bidra til energieffektivisering som gjør at foretakene benytter mindre energi og blir mer robuste overfor økninger i energipriser. Termiske energiløsninger som fjernvarme og spillvarme er, som representanten påpeker, en viktig del av energisystemet vårt, men også disse bør brukes effektivt.

Av Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter, § 3-2, fremgår det at det kan søkes om tilskudd for følgende forhåndsdefinerte tiltak:

a. Energistyrings- og målingssystemer
b. Etterisolering av yttervegger og tak
c. Utskifting/oppgradering til energieffektive vinduer
d. Behovsstyrt ventilasjon
e. Varmegjenvinning ventilasjon
f. Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter
g. Trykkluftoptimalisering
h. Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og frys)
i. Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser
j. Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)
k. Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg)
l. Væske/vann-, luft/luft- og luft/vann-varmepumper
m. Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall)
n. Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler
o. LED-lys og lysstyring

De forhåndsdefinerte tiltakene bidrar til å redusere energibruken hos bedrifter og er dermed i tråd med intensjonen med ordningen.