Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:751 (2022-2023)
Innlevert: 16.12.2022
Sendt: 16.12.2022
Besvart: 21.12.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Kan det gis noen garanti for at campussamlingen ved NTNU i Trondheim ikke vil føre til påtvungen bruk av e-læring som konsekvens av manglende auditorium for store emner?

Begrunnelse

NTNU har planer om å selge campus Dragvoll og samlokalisere fagmiljøer rundt Gløshaugen. Dette er ikke like populært i dag som det var da idéen var fersk. Budsjettet og dermed funksjonaliteten er kraftig redusert, men planleggingen fortsetter nærmest uavbrutt.
Institutt for psykologi skal etter planen flytte til Øya sammen med St. Olavs hospital, inn i “Senter for psykisk helse”.
Studentene får ikke tilstrekkelig plass i senteret, og de ansatte blir adskilt fra studentene i en egen kontorfløy med åpne kontorlandskap. Mye av dagens laboratorievirksomhet må også trolig legges ned, da det planlegges fleksilabber hvor kostbart utstyr ikke kan benyttes på samme måte som det gjøres i dag.
Det er for tiden mye debatt internt ved NTNU om det er bedre å gjøre noe halvveis enn å ikke gjøre det i det hele tatt. Brukergruppen har gitt tydelig beskjed om at de er fornøyde der de befinner seg i dag, på Dragvoll. Følgende har blitt vedtatt:

"Instituttstyret ved IPS kan ikke lenger støtte prosessen med bygging av Senter for psykisk helse."

Studentene har startet en egen underskriftskampanje for å stanse prosjektet, som per 14. desember har 740 underskrifter.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: NTNU Campussamling er nå i forprosjektfase og det arbeides for tiden med å ferdigstille et overordnet byggeprogram for prosjektet. Statsbygg har hovedansvar for å planlegge og prosjektere prosjektet. Jeg er opptatt av at NTNU, gjennom sitt mottaksprosjekt, skal bidra slik at prosjektutviklingen i størst mulig grad ivaretar universitetets behov. Jeg er også opptatt av å finne gode, funksjonelle løsninger i prosjektet. Selv om det blant annet vil være naturlig å se hen til utviklingen i nye læringsformer, er det på nåværende stadium i prosjektutviklingen for tidlig å si noe detaljert om antall og størrelse på auditorier.
Senter for psykisk helse ble skilt ut av prosjektet NTNU Campussamling i juni 2021, i forbindelse med at det ble besluttet at dagens sameiemodell mellom St. Olavs hospital HF og NTNU skulle legges til grunn ved byggingen av senteret på Øya i Trondheim. St. Olavs hospital ved Sykehusbygg er byggherre for prosjektet. Helseforetakenes planleggings- og kvalitetssikringsregime benyttes i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.