Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:832 (2022-2023)
Innlevert: 22.12.2022
Sendt: 02.01.2023
Besvart: 09.01.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Ser statsråden problematiske sider ved at statens hjemmel til å nekte etterkommere av forsvarsansatte som omkommer på arbeid innsyn i etterretningstjenestens opplysninger om den forsvarsansatte ikke har noen tidsbegrensning, og mener statsråden det er rimelig at etterlatte etter forsvarsansatte som omkommer på arbeid 60 år etter den forsvarsansattes død skal nektes innsyn i alle etterretningstjenestens eventuelle opplysninger om vedkommende av hensyn til rikets sikkerhet?

Begrunnelse

I 1963 ble en norsk luftetterretningsoffiser funnet død på Bodø Flystasjon under omstendigheter som hans nålevende pårørende anser som uavklarte. Den forsvarsansattes datter har i ettertid forsøkt å få innsyn i informasjon om vedkommende fra Etterretningstjenesten, men fått avslag både fra Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, begrunnet i ulike bestemmelser. Spørsmålsstiller har ikke grunnlag for å betvile at Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet med hjemmel i blant annet etterretningstjenesteloven, har mulighet til å avslå forespørsler om innsyn i opplysninger om personer som kan ha vært ansatte i etterretningstjenesten. Samtidig gir lovverket også rom for å gi innsyn. Spørsmålsstiller mener at når forsvarsansatte omkommer mens de arbeider for Forsvaret, bør staten etterstrebe å gi etterlatte informasjon den har om vedkommende så langt det er forsvarlig. I dette tilfellet dreier det seg om informasjon fra snart 60 år tilbake i tid, som etterlatte har vanskelig for å se at kan true Norges sikkerhet.

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: Etterretningstjenesten kan som hovedregel ikke bekrefte eller avkrefte om enkeltpersoner har hatt en arbeidsrelasjon til tjenesten. Skjermingsbehovet vil normalt gjelde også for tilsettingsforhold som går langt tilbake i tid. Dette skyldes blant annet en livsvarig taushetsplikt, og at innsyn i slike saker gjennom sammenstilling av opplysninger vil kunne gi informasjon om kollegaer, reisemønster og andre forhold som kan røpe etterretningsoperasjoner, metoder, kompetanse, kapasitet og andre opplysninger som fremdeles må skjermes av hensyn til rikets sikkerhet.
Etterretningstjenesten har opplyst at de gjennom årene regelmessig har mottatt søknader om innsyn fra personer som ønsker informasjon om avdøde familiemedlemmers tilknytning til tjenesten. Av hensyn til rikets sikkerhet er det en langvarig etablert praksis for at Etterretningstjenesten aldri bekrefter eller avkrefter arbeids- eller oppdragsforhold. Dette er en praksis jeg mener er viktig å riktig å opprettholde – selv for forhold som ligger tilbake i tid.